Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel
Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel

Feste Grun Dongeradiel Nieuws 2017

Woensdag 27 december 2017 :

Hoe denken de verschillende lokale partijen in de gemeente Dongeradeel over gaswinning onder deze gemeente en aangrenzende Waddenzee. Een "internet rondgang" langs de verschillende websites levert het volgende op :

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

"Géén nieuwe gaswinning wanneer er niet een goede schaderegeling voor de burgers is vastgelegd. Geen vervuiling van de Dongeradeelse grond door schaliegaswinning"

"In Fryslân geen Groningse toestanden. Het CDA wil dat op alle panden een nulmeting plaatsvindt. Alleen zo kan bepaald worden of eventuele schade aan huizen door gasboringen veroorzaakt zijn. En die schade moet volledig gecompenseerd worden. Het CDA vindt ook dat Dongeradeel moet profiteren van de gasopbrengsten."

"ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas."

"In Dongeradeel wordt geen schaliegas gewonnen. Verdere gasboringen vinden slechts plaats wanneer er geen nadelige effecten voor het landschap, bewoning en de natuurlijke biotoop optreden. Eventueel gedupeerde bewoners worden gecompenseerd door de NAM."

Commentaar redaktie Feste Grun Dongeradiel :
In summiere (of helemaal geen) bewoordingen zeggen de verschillende partijen iets over gaswinning.
De voorgenomen gaswinning in Ternaard zou naar onze mening (in ieder geval) een actueel thema moeten zijn. Maar op geen enkele website wordt aan dit onderwerp aandacht besteed.
Onze verontrustende conclusie is dan ook dat de politieke partijen in de gemeente Dongeradeel zich niet of nauwelijks bezighouden met gaswinning en de negatieve gevolgen daarvan.


Feste grun Dongeradiel wenst iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling 2017/2018.
Zondag 24 december 2017 :

Emeritus-hoogleraar Jacques Hagoort becijferde dat Groningen nog vierhonderd bevingen boven de 1.5 te wachten staat. In 't Zandt vond zondag 10 december 2017 om 16:48 uur een beving plaats met een grootte van 2.1.
Meer hierover kunt U lezen onder Beving van 2.1 op schaal van Richter bij 't Zandt

De Waddenvereniging reageert op het Ternaarder omgevingsproces met :
... Het mag niet zo zijn dat deze omstreden gaswinning wel door mag gaan als een lokale ondernemer door NAM gecompenseerd wordt voor mogelijke schade ....
Het volledige artikel kunt U lezen onder
Plannen nieuwe gaswinning Waddenzee zijn van (inter)nationaal belang

In het Friesch Dagblad van 9 december 2017 een artikel van Pieter Atsma met als titel Zandplaten WAD blijken wel degelijk snel te krimpen
Zaterdag 2 december 2017 :

Hierbij een pittige brief van de Waddenvereniging aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Feste grun Dongeradiel is het van harte eens met de strekking van dit schrijven. U kunt de brief van 30 november 2017 inzien onder briefStatenFryslan.pdf


De burgemeester van Dongeradeel (foto) nodigt U uit voor de Startbijeenkomst Ternaarder gasveld. Tijd en plaats : Maandag 4 december 2017 19:30 uur in dorpshuis Tunawerth te Ternaard
De volledige uitnodiging vindt U hier.


Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân) is deskundige op het gebied van duurzame energie. In zijn column in het Friesch Dagblad van 17 november 2017 stelt hij dat " achtereenvolgende kabinetten telkens kiezen vóór de economie en het snelle gewin ". Het volledige artikel kunt U lezen onder Klimaatrechtspraak.

Ternaarder Henk Vellinga ondervond dat het krijgen van antwoorden van bijvoorbeeld instanties als het ministerie van Economische Zaken niet altijd even gemakkelijk gaat. Meer hierover in een bijdrage van Omrop Fryslân

De Raad van State heeft besluiten van minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen naar de prullenbak verwezen. Een gevolg van deze uitspraak zou kunnen zijn dat gaswinning in Groningen omlaag moet. Meer informatie hierover kunt U lezen onder Groningers blij na uitspraak gaswinning.
Mocht de Groningse verlaging inderdaad plaatsvinden dan zou het zomaar kunnen zijn dat er juist meer gas gewonnen gaat worden in Friesland (Dongeradeel) en Waddenzee.
Dinsdag 14 november 2017 :

... de Fugelpits, muziekvereniging Halleluja Anjum, dorpsbelang Anjum, goed nabuurschap, directeur NAM Karel Stigter, donatiecommissie, NAM-lobby ...
In een artikel in het NRC van 8 juni 2002 (15 jaar geleden !) kwamen bovenstaande zaken aan de orde. Mocht Uw interesse zijn gewekt dan kunt U de bijdrage van Jaco Alberts en Karel Berkhout lezen onder Het eigen gelijk van de NAM.

Lobbyisten van gasbedrijven claimen in Brussel dat gas een schone energiebron is in de overgangsperiode naar duurzame energie. Meer over dit onderwerp in het Friesch Dagblad van 1 november 2017. Zie artikel Gasindustrie stak honderd miljoen euro in EU-lobby.

Gaswinning heeft invloed op de waarde van onroerend goed. De compensatie van deze waardedaling blijft echter een twistpunt. Gaswinner NAM en Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) stonden vorige week in de rechtszaal te Leeuwarden. Meer informatie kunt U lezen onder Gaswinner staat tegenover gedupeerden.

Vrijdag 10 november 2017 :

Zoals bekend wil de NAM in de gemeente Dongeradeel en Waddenzee meer gas oppompen. In verband hiermee gaat de NAM volgens onbevestigde berichten haar activiteiten in Anjum uitbreiden. Een voorlopig eerste stap in dit proces : het gasbehandelingsstation in de "Roskes" gaat permanent worden bemand.


De NAM is onderdeel van Shell. De topman van dit bedrijf (foto) heeft onlangs zichzelf een forse salarisverhoging toebedeeld. Meer over Chief Executive Officer Ben van Beurden kunt U lezen in het pittige artikel Waarom verdient deze man 61 procent loonsverhoging ?

" De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag in de komende 20 jaar 15 miljard kubieke meter extra gas winnen onder en rondom de Waddenzee "
Dit opmerkelijke bericht verscheen in de media zo rond 23 maart 2013. Opmerkelijk vanwege het feit dat de zware aardbeving rondom Huizinge (gemeente Loppersum, 3.6 op de schaal van Richter) een halfjaar daarvoor had plaatsgevonden. De regering en minister Kamp waren hiervan blijkbaar niet erg onder de indruk. Het volledige bericht vindt U hier.
Maandag 23 oktober 2017 :

Al jarenlang beinvloedt de NAM de publieke opinie door het verlenen van financiële steun. Buurt-, sport- of muziekvereniging doen nooit een vergeefs beroep op de gaswinner voor een geldelijke bijdrage. In Anjum is zelfs de realisatie van een dorpshuis voor een groot deel gefinancierd door de NAM.
Vooral ontwikkelingen in Groningen hebben ervoor gezorgd dat ook in de gemeente Dongeradeel de weerstand tegen bestaande en nieuwe gaswinning groeiende is. De voorgenomen gaswinning in Ternaard stuit op serieuze weerstand en het is nog maar zeer de vraag of winning op deze locatie doorgaat.
Het mag duidelijk zijn dat de NAM op z'n minst bezorgd is over een tegen hen kerende publieke opinie. Het in hoog tempo leegpompen van gasvelden onder de gemeente Dongeradeel en aangrenzende Waddenzee moet echter volgens de gaswinner koste wat het kost doorgaan. Om dit te bereiken en de groeiende kritiek te pareren is de NAM nu met een nieuw initiatief (of zo U wil nieuw toverwoord) gekomen : omgevingsmanagement.

De burgemeester van Dongeradeel heeft onlangs aangekondigd dat binnen afzienbare tijd over dit onderwerp een voorlichtingsbijeenkomst zal worden gehouden. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt U alvast het volgende inzien :
1 - een weinig toegankelijk document met als titel
Omgevingsproces Ternaard en
2 - een Persbericht van gemeente Dongeradeel, provincie en wetterskip
Vrijdag 13 oktober 2017 :

In een eerste persbericht werd gemeld dat met het nieuwe kabinet de gaswinning in Friesland drastisch aan banden zou worden gelegd. Een dag later werd dit echter (helaas) bijgesteld.
De heren woordvoerders Fokke Jansma van Vermilion (links) en Sape Jan Terpstra van de NAM (rechts) verwachten met de aanstaande coalitie geen nieuwe belemmeringen met betrekking tot gaswinning. Zie bericht : Provincie juicht te vroeg om gasbeperking
Dinsdag 3 oktober 2017 :

Vorige week werd bekendgemaakt dat een drietal gaswinbedrijven een 60 miljard kuub gasveld 20 km ten noorden van Schiermonnikoog willen exploiteren. Het bestuur van Schiermonnikoog heeft inmiddels een duidelijk nee laten horen. Zie bericht : Schier : geen gaswinning
Zoals bekend wordt het eiland ook nog belaagd door gaswinning aan haar zuidelijke kant. De velden Lauwersoog, Moddergat, Nes en Ternaard ( geheel of gedeeltelijk onder de Waddenzee ) liggen hemelsbreed misschien een kilometer van het eiland.
Voor de inwoners van Schiermonnikoog moet de houding van buurgemeente Dongeradeel zeer teleurstellend zijn. Dongeradeel neemt met betrekking tot gaswinning een merkwaardige houding aan : misschien niet helemaal voor gaswinning, maar zeker niet tegen.
Misschien is het een goede zaak dat een Dongeradeelse delegatie binnenkort het eiland gaat bezoeken. Ze kunnen zich dan laten informeren waarom Schiermonnikoog tegen gaswinning is. De argumenten van het eiland tegen gaswinning gelden volgens ons ook voor de gemeente Dongeradeel.
Maandag 18 september 2017 :

Sinds kort heeft stichting Feste grun Dongeradiel ook een facebook pagina.. Exacte vorm en inhoud van de pagina moet zich nog uitkristalliseren, maar het begin is er.

Afgelopen week verscheen een bericht in het Friesch Dagblad met de opmerkelijke titel Vooroverleg moet gaswinst meer in Ternaard houden.
De gemeente Dongeradeel neemt m.b.t. gaswinning al jarenlang een halfslachtige houding aan. Enerzijds ondertekent ze het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning, anderzijds heeft de gemeente haar uiterste best gedaan voor realisatie van een Shell/NAM kantoor in het centrum van Anjum.
Tussen de regels door blijkt uit bovengenoemd bericht dat de gemeente Dongeradeel de voorgenomen gaswinning bij Ternaard het liefst ziet doorgaan.
Voor alle duidelijkheid : Feste Grun Dongeradiel wil geen gaswinning bij Ternaard !
Maandag 11 september 2017 :

" De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil meer communiceren met bewoners. Woordvoerder Henk Heeringa spreekt over omgevingsmanagement bij Ternaard ".

Bovenstaande en andere goodwill kwekende bewoordingen kunt U lezen in het artikel
Gedragscode : Kortere lijnen bij gaswinning in kleine velden.
Feste Grun Dongeradiel is niet overtuigd van de goede bedoelingen van de aardoliemaatschappij. Shell/NAM en overheid willen zo snel mogelijk het (nog) aanwezige gas onder onze gemeente en Waddenzee oppompen en verkopen. Voor hun is dat het enige wat telt.
Vrijdag 1 september 2017 :

Ook in het Algemeen Dagblad werd gememoreerd aan de door gaswinning veroorzaakte zware aardbeving van 5 jaar geleden. Zie artikel Hoe de waardevolle gasbel veranderde in The Dutch Disease.

In 2009 verscheen het rapport "Leven met zout water" geschreven door Ir. H.M.C. Satijn en Ir. J.M.J. Leenen. Dit schrijven geeft een goed inzicht in de problematiek rond verzilting. Onderstaande illustratie is overgenomen uit dit rapport. Hieruit blijkt maar weer eens dat ook in de gemeente Dongeradeel sprake is van een wankel evenwicht tussen zout en zoet water.
Het rapport kunt U inzien onder levenMetZoutWater.pdf


De Leeuwarder Courant meldde al in 1997 dat bodemdaling door gaswinning een versterkende en onomkeerbare invloed had op het verziltingsproces. Zie artikel Oppervlaktewater in deel Friesland verzilt
Zaterdag 19 augustus 2017 :

Vijf jaar geleden op 16 augustus 2012 om 22.31 uur vond op een diepte van 3 kilometer een aardbeving plaats bij het Groningse dorp Huizinge (ten oosten van Middelstum). De aardbeving had een geschatte magnitude van 3,6. Het Friesch Dagblad schonk deze week aandacht aan de krachtigste aardbeving die ooit gemeten is in de provincie Groningen.
Zie onder Publicatie -> Persberichten recent.
Dinsdag 8 augustus 2017 :

In verband met o.a. verzilting wil Wetterskip Fryslân geen gaswinning bij Pieterzijl.
Dit verrassende nieuws kunt U lezen onder Publicatie -> Persberichten recent.
De vraag dringt zich nu natuurlijk wel op waarom Wetterskip Fryslân wel instemde met gaswinning in b.v. Anjum, Nes, Moddergat en aangrenzende Waddenzee. Bodemdaling en verzilting spelen namelijk ook in dit gebied een grote rol.

Vanwege de publieke opinie legt de NAM tegenwoordig graag de nadruk op het eigen (Nederlandse) verbruik van gewonnen gas. Het woord (gas)export wordt zoveel mogelijk vermeden. In 1993 werd een ander verhaal verteld. Het net ontdekte Anjumer gasveld had een grootte van 20 miljard kubieke meter. Onomwonden werd toen gesteld dat deze gasvondst enkel voor export was bedoeld. Zie artikel in het Nieuwsblad van het Noorden : Nieuw gasveld levert staat 3 miljard op.

Alweer 4 jaar geleden (maart 2013) werd gemeld dat de NAM niets deed met de sterker dan verwachte bodemdaling. Zie artikel Friese gaswinning gaat door ondanks extreme bodemdaling

Door de bestuursrechter in te schakelen ( !!! ) mag het Canadese bedrijf Vermilion nu naar gas gaan zoeken in delen van Friesland. De bizarre situatie doet zich nu dus voor dat een buitenlandse multinational blijkbaar meer heeft in te brengen dan de Friese bevolking zelf.
Het bijbehorende persbericht kunt U lezen onder Rechter fluit gemeente terug in gaskwestie.

Mocht U meer willen weten over het uiterst commerciële Vermilion hierbij de link naar hun engelstalige website. De Nederlandstalige website van Vermilion vermeld o.a de prachtige volzin : " Onze bedrijfsvoering is dusdanig dat we voortdurend mensen en milieu boven winst stellen ... ".
Woensdag 26 juli 2017 :

Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân) is deskundige op het gebied van duurzame energie. In een door hem geschreven column in het Friesch Dagblad van 21 juli 2017 vertelt hij het één en ander over de situatie in Denemarken .

Hierbij een tweetal berichten in de kranten van afgelopen week.
Inventarisatie Groningse bevingsschade begint (22 juli 2017) en
Groningers en NAM lijnrecht tegenover minister Kamp (14 juli 2017).
Woensdag 12 juli 2017 :

Hierbij een zeer lezenswaardig rapport geschreven door wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm. Schuttenhelm is gespecialiseerd in klimaat- en aardwetenschappen.

Hierbij een verslag van de informatieavond 16 juni 2017 opgemaakt door Feste grun Dongeradiel.

In een recent debat beriep minister Henk Kamp zich op het (volstrekt achterhaalde) hand-aan-de-kraan-principe. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 6 juli 2017.

Op de onlangs gehouden (tweede) informatieavond van Feste grun Dongeradiel te Oosternijkerk gaf dhr. Peter van der Gaag een presentatie. Hierbij een samenvatting van zijn voordracht : presentatiePeterVanDerGaag16062017.pdf

In het Friesch Dagblad van 19 juni 2017 een interview met Manuel Sintubin, hoogleraar geologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Maandag 3 juli 2017 :

Plaatselijk belang Akkrum-Nes wil op grond van goede argumenten geen seismisch onderzoek rondom beide dorpen. De bezwaarschriftencommissie van Heerenveen weet echter wel raad met dit verzoek. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 23 juni 2017.

Feste Grun Dongeradiel bedankt hierbij alle aanwezigen voor getoonde belangstelling op de laatst gehouden informatieavond ( 16 juni 2017 ) te Oosternijkerk.
Stellingen en/of vragen die aan het publiek werden voorgelegd kunt U nog eens nalezen onder Publicatie -> Feste grun Dongeradiel

" Mocht er door gaswinning toch schade ontstaan aan gebouwen, dan zal dat zijn door aardbevingen. Voor aardbevingen bestaat geen commissie, geen onafhankelijke schadevaststelling, daarvoor bestaat helemaal niets " aldus Peter Ramautarsing ( raadslid D66 Heerenveen ) in de Leeuwarder Courant van 14 juni 2017

Hoogleraar Jan Rotmans vindt dat Friese bestuurders een gebrek aan leiderschap tonen. Zie artikel Oproep : kom in actie tegen gaswinning in het Friesch Dagblad van 3 juni 2017.

Maandag 12 juni 2017 :

Kleine velden, het vervolg ...

De dagen dat de NAM, Vermilion of een andere delfstofwinner vrij geruisloos een "klein" gasveld onder Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De regels van Het Grote Gas spel zijn
Uitnodiging, raamposter en programma voor informatieavond gaswinning op vrijdagavond 16 juni 2017 te Oosternijkerk.
veranderd waarbij de laatste jaren het doen en laten van de gaswinner, mede door de ontwikkelingen in Groningen, onder een vergrootglas is komen te liggen.

Wat niet is veranderd is de rotsvaste overtuiging bij de NAM dat gaswinning een komvormige bodemdaling geeft die geen schade kan geven aan de bebouwing. Desalniettemin heeft de BDAF ( Bodemdalingscommissie Aardgaswinning Friesland) de afgelopen jaren toch tientallen keren schade aan huizen vastgesteld als gevolg van gaswinning. Tevens zijn door de veranderingen in de bodem echter wel miljoenen nodig om de waterhuishouding in orde te houden.

De interesse bij de NAM voor N.O.Friesland neemt toe. De kleine velden hebben nog genoeg te bieden waar de kraan in Groningen verder dicht moet. De op stapel staande nieuwe winning bij Ternaard (lees Waddenzee) valt onder de nieuwe vergunningsregeling waardoor het bedrijf een aanzienlijk deel van de opbrengsten terug moet laten vloeien naar de regio. Met verschillende lokale partijen is het zoeken naar de gulden middenweg, mocht Economische zaken groen licht geven voor deze winning. Dat het zover zal komen valt echter nog te betwijfelen gezien de steeds groter wordende tegenstand in de regio.

Onlangs heeft de SODM (Staatstoezicht op de mijnen) de NAM gesommeerd met de juiste gegevens over de bodemdaling in het Amelanderveld te komen. Bij sommige velden blijkt de bodem zich niet volgens de prognoses van de NAM te gedragen. Welke verrassingen heeft de aangeboorde N.O. Friese bodem in petto?

Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag is door stichting Feste Grun uitgenodigd om een lezing te houden over de effecten van mijnbouw in onze regio.

Hierbij nodigen we U uit voor de infoavond op vrijdag 16 juni te Oosternijkerk.
Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar in Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22.
Opgave kan via festegrundongeradiel@gmail.com maar ook zonder aanmelding bent U natuurlijk van harte welkom.

Bestuur stichting Feste Grun Dongeradiel

Maandag 5 juni 2017 :

Tegen gaswinning zijn maar toch toestemming verlenen aan energiebedrijf Vermilion om naar gas te gaan zoeken. In het Friesch Dagblad van 1 juni 2017 probeert wethouder Gea Akkerman (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân haar ( in onze ogen naïeve ) standpunt uit te leggen. Zie onder Instemming is het beste bij gasboring.

In de Leeuwarder Courant van 27 mei 2017 schrijft oud NAM medewerker Adriaan Houtenbos een zeer verhelderend artikel met als titel Derde kans NAM wekt wantrouwen.

Afgelopen zaterdag vond er een aardbeving plaats bij Slochteren. De beving had een kracht van 2.6 op de schaal van Richter. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 29 mei 2017.

Smallingerland heeft met een truc een gat in het bestemmingsplan gedicht waarmee gaswinningsbedrijven in de gemeente zouden kunnen boren.
Zie artikel in de Leeuwarder Courant van 19 mei 2017

Dinsdag 23 mei 2017 :

Op 12 mei 2017 schreef Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een niet bepaald vriendelijke brief naar de NAM. Deze brief is mede opgesteld naar aanleiding van het (gewijzigde )winningsplan Anjum van 2011.
In het Friesch Dagblad een verslag hierover. Zie artikel NAM krijgt weer extra tijd door studie

Hierbij alvast de aankondiging dat Feste grun Dongeradiel een tweede informatieavond organiseert. Deze voor iedereen toegankelijke bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni te Oosternijkerk. Nadere informatie zal volgen.

Ternaard foar de Wyn nodigt U uit een brief te sturen naar VN-organisatie UNESCO.
Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Maandag 15 mei 2017 :

Het Friesch Dagblad meldde op 1 april 2017 dat de NAM niet meer betrokken is bij de afhandeling van bevingsschade. Zie artikel onder Publicatie -> Persberichten recent

Ternaard foar de Wyn stelt dat gelijkwaardige communicatie met de NAM zo goed als onmogelijk is. In een aan het gaswinningsbedrijf gestuurde brief wordt het één en ander uitgelegd. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Ook de Waddenvereniging is van mening dat het door de NAM bejubelde "hand-aan-de-kraan-principe" niet werkt. Zie Friesch Dagblad artikel van 5 mei 2017 Gaswinning risico voor Waddengebied

Wat betreft de zoutwinning moet de daling van de wadplaten precies worden bijgehouden. Zie Friesch Dagblad artikel Frisia moet effect zoutwinning scherp controleren
Maandag 1 mei 2017 :

In Shell World Magazine van maart 2017 verscheen het volgende artikel :
Blik van buiten

In Anjum, een mooi plaatsje met zo'n duizend inwoners in Noordoost-Friesland, is de start gemaakt met de bouw van een Multifunctionele Accomodatie (MFA). "Al tien jaar waren we bezig met het vormgeven van een nieuwe MFA, maar we kwamen er niet uit. Tot NAM langskwam met het verzoek een kantoor te mogen bouwen in ons dorp. Toen viel alles opeens samen."

Tekst Ageda Venema     Beeld John Welling

Sjouke Faber, voorzitter MFA Stichting dorpshuis De Dobbe is blij dat de MFA er nu eindelijk gaat komen. De accomodatie verrijst midden in het dorp, naast de kerkzaal. Op deze plek stonden voorheen andere gebouwen van de kerk. Faber : " In 2008 wilde de kerk de gebouwen privatiseren en vroeg ons er een bestemming aan te geven. We hebben van alles geprobeerd, maar kregen het niet rond. Ondertussen verpauperden de gebouwen."

NAM wint en behandelt sinds 1997 aardgas aan de Raskes op locatie Anjum. Om de gaswinning voor de kleine velden in de regio te coordineren zocht NAM een kantoorlocatie aan de rand van het dorp. Faber : "Toen we dat hoorden, vroegen we NAM direct of ze misschien interesse hadden in een kantoor midden in het dorp. Dat hadden ze wel. Samen met een architect onderzochten we de mogelijkheden. Zo kwamen we op het idee het oude dorpsgezicht in ere te herstellen, door enkele gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats een schuur te bouwen, die dezelfde vorm heeft als de schuur die hier vroeger heeft gestaan, voor de komst van de kerkgebouwen. Dit wordt het kantoor van NAM. Ernaast staat de kerkzaal en in de andere gebouwen komt onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, een thuiszorgkantoor en het dorpshuis. Onderling kunnen de bewoners van de panden gebruik maken van elkaars faciliteiten. De MFA krijgt een centrumfunctie voor de regio."

Faber is trots op het resultaat : "Mede door de samenwerking met NAM en de Stichting Dorpshuis kunnen we nu een groot deel van de dorpskern vernieuwen en opnieuw inrichten, een 'boppeslag' waar we als dorp trots op zijn".

"Boppeslag is een term uit de kaatssport. Het gaat om het terugkaatsen van de opgeslagen bal over de tegenpartij heen. Dit levert punten op."

Commentaar redaktie :
Een handjevol bestuursleden van Stichting MFA hebben enkel vanwege financiële redenen de NAM binnengehaald in Anjum. Zij kregen hierbij de warme steun van Dongeradeelse bestuurders.
Discussie of inspraak is op geen enkele wijze mogelijk geweest. Van de één op de andere dag werden de Anjumers voor een voldongen feit geplaatst.
Veelzeggend was een door de stichting georganiseerde vergadering, waarbij aan aanwezige NAM functionarissen geen (kritische) vragen over bodemdaling mochten worden gesteld.

Zaterdag 29 april 2017 :

Op 19 april had Ternaard foar de Wyn een pittig gesprek met de NAM. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Een week later op 26 april had deze groepering een onderhoud met het dorpsbelang van Wierum. Dit bericht vindt U ook onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Vanwege het toenemende aantal aardbevingen in het groningse Loppersum wordt de gaswinning met 10 procent verlaagd. Zie Friesch Dagblad artikel Kamp verlaagt gaswinning met 10 procent
Zaterdag 15 april 2017 :

Hierbij de reportage "Onder het maaiveld" van Brandpunt welke werd uitgezonden op 11 april 2017.

Naar aanleiding van deze uitzending werden er vragen gesteld aan het ministerie van economische zaken. Het antwoord van dhr. Henk Kamp kunt U inzien onder vragenBrandpunt11042017.pdf.

Woensdag 12 april 2017 :

Groep "Ternaard foar de Wyn" verspreid haar standpunten inzake gaswinning door middel van posters, spandoeken en stellingen. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

De NAM wil gaan fracken bij Pieterzijl. Uiteraard ook nu weer vertelt de NAM dat de burger zich absoluut geen zorgen hoeft te maken.
U kunt dit artikel lezen onder NAM wil fracking toepassen bij winning Pieterzijl

Op een goed bezochte vergadering van dorpsbelang Anjum hield Douwe Anema (met assistentie van Piter Falkena en Cees van der Ley) vrijdagavond 31 maart 2017 namens Feste Grun Dongeradiel een voordracht inzake de gaswinning in de gemeente Dongeradeel. Hun bijdrage over de gevolgen van gaswinning in deze regio werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Zaterdag 1 april 2017 :

In het Friesch Dagblad van maandag 27 maart 2017 wordt vermeld dat
" In 10 Friese gasvelden gas wordt geproduceerd terwijl de inspraak nog loopt "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

De hoeveelheden gas die (in rap tempo) uit de Noordoost Friese bodem worden gehaald kunt U inzien onder Publicatie -> Produktiecijfers gasvelden.

Dinsdag 28 maart 2017 :

In het Friesch Dagblad van maandag 20 maart 2017 verscheen het volgende artikel :
" Groeiend verzet Ternaard tegen gasboringen "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Ternaard is er namens de Waddenvereniging en Feste Grun Dongeradiel een oproep gedaan aan de Shell.
De betreffende brief kunt U hier (oproepShell20032017.pdf) lezen.

Meer informatie over Ternaard kunt U o.a. vinden onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard.
Zaterdag 18 maart 2017
Van onze lokale correspondent
NAM kantoor in Anjum
Anjum | Afgelopen maandag werd op het terrein van de voormalig Gereformeerde Kerk begonnen met de bouw van een MFA en een NAM kantoor. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen Stichting MFA, gemeente Dongeradeel en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zonder medeweten van de Anjumer bevolking, had de NAM al eerder van genoemde stichting een deel van de bouwgrond gekocht. Hiermee was een bedrag gemoeid van 223.218 Euro.


"Astronauten" Elke Rettberg, Sjouke Faber en
Pytsje de Graaf houden een paal vast.
Bij niet alle omstanders was overigens duidelijk waarom bij de plechtigheid NAM manager Elke Rettberg, MFA voorman Sjouke Faber en wethouder Pytsje de Graaf (FNP) zich presenteerden in enigszins op de lachspieren werkende kledij.

Een Anjumer inwoner en toeschouwer wist echter met grote stelligheid te vertellen dat
" de ruimtevaartachtige pakken van het drietal moesten worden gezien als een signaal naar de toekomst dat de NAM ooit gas wil winnen op de maan of misschien zelfs op Mars".
"Het mijnbouwbedrijf heeft goede hoop dat op deze locaties minder weerstand zal zijn tegen gaswinning ..." aldus de Anjumer.

Een NAM woordvoerder die in de buurt stond wees de Anjumer echter onmiddellijk terecht. Enigszins geirriteerd en met stemverheffing vertelde hij dat de kledij alles had te maken met veiligheid.
Hij verklaarde : " Onder Anjum hebben wij inmiddels bijna 30 miljard kuub gas weggehaald. U zult begrijpen dat hiermee de mogelijkheid op verzakkingen of aardbevingen aanzienlijk is. De kans dat we hier met z'n allen de volgende 15 seconden acuut in een "sink-hole" verdwijnen acht ik op minimaal 63 procent. Wij hebben hier daarom vandaag geen enkel risico willen nemen en besloten tot het gebruik van Europees goedgekeurde veiligheidskleding ..."
en dan streng kijkend : "Ik constateer overigens ook dat mevrouw rechts de veiligheidsjas nonchalant open heeft hangen en .... bij die meneer in het midden is duidelijk zichtbaar dat de jas de veiligheidslaarzen niet overlapt en ... tot overmaat van ramp zie ik ook nog dat de bovenste knoopjes niet dicht zitten. Deze aspecten zijn overduidelijk in strijd met onze veiligheidsnormen. Het drietal zal na de plechtigheid hierover zeker worden aangesproken ..."
En dan emotioneel heftig : "Snappen ze dan niet dat het hier levensgevaarlijk is"

Dinsdag 14 maart 2017 :

PvdA prominenten en directeur Waddenvereniging op bezoek

TERNAARD - Maandagmiddag bezocht kandidaat kamerlid Christa Oosterbaan (PvdA) van Terschelling samen met directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging Ternaard. Ook waren een aantal lokale prominenten van de regionale PvdA afdelingen aanwezig. Tevens waren vertegenwoordigers van "Feste Grun Dongeradiel" en dorpsbelang Ternaard aanwezig. En niet te vergeten een aantal verontruste inwoners van Ternaard.

Gesproken werd over de door de NAM voorgenomen gasboring welke in 2019 moet plaatsvinden. Partijen vinden dit onacceptabel en willen zich tot het uiterste inspannen om de geplande booractiviteiten te voorkomen. Afgesproken werd om nader te bekijken hoe een en ander politiek en juridisch kan worden aangepakt. Mogelijk zal er een werkgroep in Ternaard worden opgericht welke zich, samen met ervaringsdeskundigen, zal bezighouden met de ins en outs van deze materie.

Foto : Het gezelschap bij de boorlocatie aan de rand van het dorp.
Vrijdag 10 maart 2017 :

Ondanks weinig of geen draagvlak onder de (lokale) bevolking wil de NAM (en overheid) gas gaan boren bij Ternaard. Verbazingwekkend genoeg kwam de NAM tien jaar geleden met een heel ander standpunt in de publiciteit.
Zie artikel NAM trekt zich terug uit gasvelden

Zaterdag 4 maart 2017 :

Oud NAM woordvoerder Frank Duut liet er in 1993 geen twijfel over bestaan wat de plannen waren m.b.t. de gaswinning in Noordoost Friesland.
Zie onder NAM steekt ƒ 100 miljoen in gas Anjum

In de Leeuwarder Courant van 11 april 1995 sprak diezelfde Frank Duut m.b.t. de bodemdaling in Anjum over " cijfers met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid ".
Zie onder Bodem Anjum zakt hooguit decimeter
Dinsdag 28 februari 2017 :

De overheid heeft een aantal documenten gepubliceerd m.b.t. de voorgenomen gaswinning onder en rondom Ternaard.
Op donderdagavond 9 maart 2017 gaat er een infoavond plaatsvinden in Ternaard met betrekking tot de gaswinning.

Meer informatie over bovenstaande kunt U vinden onder
Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard en Feste grun dongeradiel -> Agenda.
Woensdag 22 februari 2017 :

In 1997 gaf Adriaan Houtenbos aan dat hij bedenkingen had over de bodemdalingscijfers afkomstig van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
In de Leeuwarder courant van 11 december 2007 werd hiervan melding gemaakt.
Zie onder Houtenbos verbijsterd over dalingscijfers

Woensdag 15 februari 2017 :

Twintig jaar geleden kreeg de gemeente Dongeradeel van de NAM een vergoeding van
bijna ƒ 900.000 gulden. In de Leeuwarder courant van 15 november 1997 werd hiervan melding gemaakt.
Zie onder Dongeradeel krijgt van NAM negen ton

Maandag 13 februari 2017 :

In het Friesch Dagblad van afgelopen zaterdag 11 februari 2017 verscheen het volgende artikel :
" Actie tegen beoogde gaswinning bij Ternaard "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

Zaterdag 4 februari 2017 :

In het Friesch Dagblad van 3 februari 2017 stond een artikel met als kop
" Minister : forse bodemdaling Waddenzee was meetfout "

U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

De betreffende brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer kunt U hier lezen.
Woensdag 25 januari 2017 :

Stichting Feste Grun Dongeradiel ontving recentelijk het volgende schrijven :
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Datum 12 januari 2017
Aan de bewoners van dit pand,

Beste buren,

Het nieuwe jaar 2017 is alweer een aantal dagen oud. Maar toch willen we U nog graag een heel mooi en gezond 2017 toewensen.

Bij deze wens voegen wij dit jaar een kleine attentie.

Waarom vraagt u zich wellicht af ? Gewoon omdat het kan en wij u als buren van onze locatie willen bedanken voor uw gastvrijheid, ook al ondervindt u wellicht af en toe overlast van ons.

Wij vinden het fijn dat wij gewoon ons werk kunnen en mogen doen.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers van locatie Anjum.
Maandag 2 januari 2017 :Zonder enige vorm van inspraak heeft Stichting MFA De Dobbe (Multi Functionele Accomodatie) de door de Anjumer kerkgemeenschap geschonken grond in het centrum van het dorp doorverkocht aan Shell/NAM.
In verband met toenemende gaswinning in de gemeente Dongeradeel gaat de multinational in Anjum nu een kantoor bouwen. Er wordt triomfantelijk gesproken over een "boppeslach".
Getuige het spandoek denken niet alle Anjumers er zo over.