Lopende zaken Gaswinning Ternaard

Bron : Ternaard foar de Wyn, 13 mei 2017 :

In navolging van de alarmerende berichten n.a.v. het rapport "De toekomst van de Waddenzee" lanceert TfdW een nieuwe campagne. De UNESCO stimuleert de bescherming van Werelderfgoed. De Waddenzee staat zoals bekend ook op de Werelderfgoedlijst.
In Nederland heeft Economische Zaken een zorgplicht t.o.v. de Waddenzee. Met het toestaan van nieuwe boring en winning verzuimt zij die plicht. Door middel van het indienen van een klacht daarover bij de UNESCO, dient de organisatie van de Verenigde Naties EZ op dat verzuim aan te spreken. Om een zo sterk mogelijk signaal af te geven roepen wij dus iedereen op een voorbeeldbrief te ondertekenen en die op te sturen. Hoe meer klachten, hoe hoger de druk.
Het is moeilijk vechten tegen grote lichamen, maar een postzegel en een envelop kunnen een verschil gaan maken. Doe mee en laat de Waddenzee niet zakken. En Ternaard net zo min!

* Het adres in de brief is ook het adres voor op de envelop
* voor reacties, vragen en/of suggesties: ternaardfoardewyn@gmail.com

Hieronder de tekst van de brief. Afdrukken of printen van onderstaand schrijven gaat het gemakkelijkst met dit pdf bestand.
Commissie UNESCO
t.a.v. mevr. van Es
Kortenaerkade 11
2518 AX Den Haag

Plaats en datum :

Geachte commissie,

Bij deze wil ik een klacht indienen tegen het ministerie van Economische Zaken. Dat staat namelijk toe dat de NAM (middels een nieuwe locatie bij en in Ternaard) gas onder de Waddenzee gaat winnen. Door zo te handelen verzuimt EZ de zorgplicht die zij heeft met betrekking tot het Werelderfgoed. Gezien de grote maatschappelijke onrust over gaswinning in zijn algemeenheid, en de gevolgen daarvan op een zo kwetsbaar en uniek natuurgebied in het bijzonder, wil ik met deze klacht EZ wijzen op haar verantwoordelijkheid.

Als bewoner van de noordelijke kustregio sta ik voor mijn leefomgeving, het prachtige natuurgebied dat de UNESCO terecht tot Werelderfgoed heeft uitgeroepen. Een dergelijke kwalificatie heeft evenwel gevolgen. Moreel, maatschappelijk en mondiaal. In het bijzonder de overheid dient zich hiervan bewust te zijn.

Als burger heb ik rechten en plichten. Dat geldt in nog sterkere mate voor de overheid, gezien haar publieke en voorbeeldfunctie. De overheid rekent erop dat ik, als burger van dit land, mijn plichten vervul. Op mijn beurt reken ik erop dat de overheid haar plichten vervult. Alleen op deze wijze kan een samenleving democratisch en geloofwaardig functioneren.

Het is daarom dat ik een klacht tegen EZ indien. Omdat zij haar plicht verzuimt, en daarmee niet alleen haar geloofwaardigheid verliest, maar ook een ondemocratisch signaal afgeeft naar mij als burger.

Ik hoop dat de commissie deze klacht in behandeling neemt, en dat door haar bemoeienis de overheid haar plicht gaat vervullen: zorg dragen voor het Werelderfgoed, en afzien van gaswinning bij en in Ternaard.

Namens de kustregio en de eilanden,


Bron : Ternaard foar de Wyn, 5 mei 2017 :

Het blijkt tamelijk onmogelijk om een serieuze en gelijkwaardige communicatie met de NAM te onderhouden. Dooddoeners, gemeenplaatsen en standaardreacties zijn het enige dat men produceert. Omdat wij daar spuugzat van zijn hebben wij het volgende bericht gestuurd :

(naam geadresseerde)

Het dorp is tegen. De regio is tegen. De provincie is tegen. Wij refereren nogmaals aan de door een medewerker van de NAM gedane uitspraak ('als de bevolking tegen is, trekken wij ons terug') en wijzen daarbij op het door u gebezigde vertrouwen dat wij in elkaar dienen te hebben.

Een uitspraak zonder enige betekenis, zoals blijkt. De stemming in de regio is duidelijk, het verzet hoor- en zichtbaar. Om een rest van geloofwaardigheid te behouden dient de NAM zich nu aan de eerder gedane uitspraak te conformeren. Pas dan kunnen wij spreken van vertrouwen.

Enkele opmerkingen tot slot. In de eerste plaats : serieuze communicatie. Het ontwijken van een rechtstreeks antwoord en het eindeloos herhalen van de corporate policy is niet alleen doorzichtig, maar ook een blijk van minachting. Het bevestigt eens te meer het beeld van de NAM als een lichaam dat zich van niets en niemand iets aantrekt. Ten tweede : de totale ontkenning van de maatschappelijke onrust, alsmede die van de maatschappelijke beweging richting duurzaamheid en transitie (om over het precedent, dat Engie heeft geschapen door van winning in het Werelderfgoed af te zien, maar niet te spreken).

Het is deze houding die verder overleg zinloos maakt. Maar het is ook die houding welke ons ontslaat van enige terughoudendheid t.o.v. communicatie met derden over deze kwestie.

Ternaard foar de Wyn

Bron : Ternaard foar de Wyn, 26 april 2017 :

Ternaard foar de Wyn heeft vanavond een goed gesprek met het dorpsbelang van Wierum gevoerd. Ook daar is men ongerust over de voorgenomen boorplannen.

En toeval of niet : na ons overleg met de NAM vorige week waarbij wij aangaven dat overleg met de buurdorpen gepland stond, zijn mensen in die dorpen door Economische Zaken benaderd met de wens om aldaar voorlichting te komen geven. Tevens wordt duidelijk dat mensen soms individueel door EZ/NAM worden aangesproken.

Ons advies is : ga daar niet op in. Houdt gesprekken af en accepteer geen geld. Er vormt zich geleidelijk een front in de noordelijke kustregio. Sluit je aan en strijd mee !
Bron : Ternaard foar de Wyn, 20 april 2017 :

Gisteravond heeft Ternaard foar de Wyn een gesprek gehad met de NAM. Een pittig gesprek. De stellingen zijn duidelijk. Wij willen dat de NAM afziet van hun voornemen, de NAM herhaalt dat Nederland nog niet zonder gas kan. Alsof wij dat niet zouden weten. Alsof er geen verschil zit tussen het beheren van de gasvoorraden en het aanboren van nieuwe winputten.
Want daar draait het om. De overheid/NAM heeft contracten met buitenlandse afnemers voor het leveren van Nederlands gas. Contracten met leveringszekerheid. Daarom dienen nieuwe putten te worden aangeboord (situatie Groningen). Let wel: contracten kunnen worden afgekocht. Maar dat kost geld. En uiteindelijk is dat waar het allemaal om draait. Voor geld zijn EZ en de NAM bereid om een economisch zwakke regio verder te verzwakken, om zonder blikken of blozen opnieuw te gaan winnen in één van de mooiste natuurgebieden die deze planeet rijk is.
Enfin, de afspraak die gemaakt is luidt als volgt : de NAM-afvaardiging legt het verzoek van ons, namens de gehele regio om van winning af te zien, neer bij de top. Dat verzoek is gekoppeld aan een eerder gedane uitspraak van een NAM-medewerker tijdens een voorlichtingsbijeenkomst. Die stelde namelijk dat de NAM zich zou terugtrekken als zou blijken dat het dorp (de bevolking) tegen zou zijn. Een interessante uitspraak. Want niet alleen Ternaard, maar ook de buurdorpen en de eilanden zijn inmiddels mordicus tegen.
Wij zeggen dus: geen woorden maar daden. Sla de hand aan de ploeg. Laat zien dat het niet alleen maar praatjes zijn. Laat zien dat je geen marionet van EZ bent en zelfstandig beslissingen kunt en durft te nemen.
" Het is tijd voor omdenken. Niet voor een zesje gaan als we het over de nieuwe energietransitie hebben, maar voor het hoogst haalbare." aldus Gerald Schotman, directeur NAM in het Financieele Dagblad van 22-03-2017
Bron : Ternaard foar de Wyn, 5 april 2017 :

" Het begin is er. Vanaf morgen zullen Stellingen tegen gaswinning huis aan huis worden verspreid, inclusief raamposter(-tjes).
Volgende week is het spandoekmakenweek. Dat is allemaal voor de schermen. Achter de schermen gaat het werk met evenveel enthousiasme door. Ternaard geeft tegengas. Het is tijd voor verandering. "

Dinsdag 28 maart 2017 :

In het Friesch Dagblad van maandag 20 maart 2017 verscheen het volgende artikel :
" Groeiend verzet Ternaard tegen gasboringen "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Ternaard is er namens de Waddenvereniging en Feste Grun Dongeradiel een oproep gedaan aan de Shell.
De betreffende brief kunt U hier (oproepShell20032017.pdf) lezen.

Hierbij ook een recent interview met dhr Willem Schoorstra van Ternaard foar de Wyn
(Omrop Fryslân 20 maart 2017).
Bron : Ternaard foar de Wyn, 25 maart 2017

Volgende week zal een begin worden gemaakt met het verspreiden van posters, flyers en pamfletten met stellingen tegen de gaswinning in Ternaard. Tevens wil de NAM graag een gesprek met ons. Uiteraard houden wij iedereen op de hoogte over het verloop daarvan. De maatschappelijke onrust neemt toe, en dat is met recht en reden ! Hier is alvast een van de stellingen :

" De NAM verspreidt onwaarheden. Zo zeggen ze o.a. toe dat er geen gebruik van fracking zal worden gemaakt. Dat is inderdaad de komende vijf jaar verboden. Niettemin is/wordt er op de volgende locaties al gefrackt: Blija, Kollumerpomp, Lauwerzijl, Warfstermolen, Kiel-Windeweer, Krabburen. Geld is belangrijker dan chemicaliën in de ondergrond, met kans op giftig grondwater en alle gevolgen van dien. Ternaard is hier dus niet van uitgesloten."

Bron : Ternaard foar de Wyn, 21 maart 2017

Boeren bij Ternaard door NAM onder druk gezet

Het blijkt dat boeren in de omgeving van Ternaard onder druk worden gezet om de beoogde pijpleidingen door hun land zonder meer te accepteren. Als men daar niet mee instemt (en de NAM een alternatieve route moet uitstippelen) krijgen zij GEEN schadevergoeding in het geval van calamiteiten.

Onfrisse praktijken, waarmee de twijfelachtige reputatie van de NAM opnieuw lijkt te worden bevestigd. Het zou de NAM sieren om van de exploitatie van het gasveld onder Ternaard en de Waddenzee af te zien. Engie S.A. heeft naar onze mening een moreel precedent geschapen door juist dat bij Schiermonnikoog te doen : ervan afzien. De NAM zou zich van zijn beste kant kunnen laten zien door het voorbeeld van Engie S.A. te volgen. Om het belang van mens en milieu boven dat van geld en investeerders te plaatsen.
Maandag 20 maart 2017


Actiegroep Ternaard foar de Wyn strijdt tegen de voorgenomen gasboringen in het dorp en onder de Waddenzee.

De NAM heeft genoeg tijd gehad om de transitie naar duurzame energie in te zetten (al in 1986 wist de Shell, moederbedrijf van de NAM, wat de desastreuze gevolgen van gas- en oliewinning voor de planeet zouden zijn), en dus dienen nieuwe winningen een halt te worden toegeroepen.

Daartoe is de actiegroep Ternaard foar de Wyn opgestart. De komende tijden zullen diverse acties volgen, waar wij iedereen graag van op de hoogte willen houden. Hulp en ideeen zijn natuurlijk van harte welkom!
Gaswinning Ternaard : Nee, tenzij !

Foto : Jan Prins stelt vragen aan Corlienke de Jong over de betrouwbaarheid van de politiek.

TERNAARD - (door Bote Sape Schoorstra)
Donderdagavond werd er infoavond over de gevolgen van gaswinning in dorpshuis Tunawerth gehouden. Deze avond werd het tegengeluid duidelijk gemaakt. De eerste helft van de avond was hoofdzakelijk politiek gestemd, met een verrassend optreden van Lutz Jacobi. Na de pauze legden organisaties zoals milieudefensie, waddenvereniging hun visie uit over de gaswinning. De avond werd bezocht door ongeveer 80 personen. Verder was de NAM aanwezig. Zij mochten deze avond alleen niets zeggen.

Michiel Schier gedeputeerde van de Provincie Friesland mocht als eerste aantreden en zijn betoog doen. "De provincie is tegen nieuwe gaswinning", aldus Schier. Maar de provincie ziet ook in dat de komende jaren gaswinning nog onvermijdelijk is. Maar als er toch geboord moet worden moet dit onder strikte regels gedaan worden. Schier : "Er moet ten alle tijden een nulmeting worden gedaan".

Corlienke de Jong (FNP) hekelde vervolgens het Haagse besluit om Friesland leeg te pompen, "We moeten meer verzet plegen tegen de gaswinningen, dat kan in de vorm van dit soort bijeenkomsten maar ook het actievoeren op locatie wordt als mogelijkheid gezien". "Om de CO2 reductie te halen moeten we wel minder fossiele brandstoffen gebruiken en meer gebruik maken van de mogelijkheden die zon en wind ons bieden", aldus Douwe Hoogland (PvdA). Daar moet volgens hem hard aan gewerkt worden.

Als extra spreker kwam Lutz Jacobi aan het woord. Als aftredend kamerlid nam zij geen blad voor de mond "Never nooit meer gaswinning, dit moet je gewoon niet willen". En vooral niet onder de Waddenzee, nota bene ook nog Werelderfgoed. Zo komt zij met het plan om meer energiecooperaties in de dorpen op te richten die zich bezig houden met zon- en windenergie. Tijdens het vraagmoment werd door Jan Prins van dorpsbelang Wierum de vraag gesteld : "Stel dat er wel geboord wordt en door verzakkingen komen er scheuren in de woningen, Hoe lost de politiek dit op, of laten zij ons dan ook zakken". Jan Prins vroeg om een duidelijk ja of nee, maar dit kon door de aanwezige politieke partijen niet worden gegeven.

Wethouder Albert van der Ploeg van Dongeradeel gaf als reactie op de vraag van Prins aan dat je er als overheid moet zijn voor haar bevolking, in voor en tegenspoed. Albert gaf ook aan dat er een bepaalde verantwoordelijkheid lag bij de bevolking zelf. "Als wij geen gasboringen meer willen dan moeten wij als bevolking ook kiezen voor duurzaamheid, maar daar is de bevolking ook nog erg verdeeld over, wij willen wel windmolens maar we willen ze niet zien. Energie uit mest is ok, maar we willen de mestvergister niet ruiken. Landbouwgrond inruilen voor zonneparken willen we ook niet. En willen we ook geen gasboringen meer, maar wat willen we dan wel".

Door milieufederatie werd er ingezoomd op het gasveld onder het Wad boven Ternaard. Dit gasveld is volgend Peter Kodde niet meer nodig als we vanaf nu de woningen gasvrij maken. Als er tevens aan het Parijse energieakkoord moet worden voldaan dan moeten wij 80% van het nu opgehaalde gas onder de grond laten zitten zodat de temperatuur op aarde onder de 1.5 graad stijging blijft. Milieufederatie verplicht het gebruik van nulmeting en tiltmeters als er toch wordt geboord. "Feste grun Dongeradiel" kwam naar voren om enige uitleg te geven over het gebruik van tiltmeters, deze meter registreert de aardbeving maar ook de golfbeweging in de grond, deze golfbeweging doet je huis optillen en weer neer komen. "Feste grun Dongeradiel" heeft contact met de NAM over de nut en noodzaak van de meters.

"Actievoeren en er bovenop zitten kan er mogelijk toe leiden dat de NAM afziet van de boring" aldus Frank Peterson van de Waddenvereniging. Wendelien v/d Berg vroeg zich af of het dan onvermijdelijk is dat wij nog gas gebruiken. Volgens Peter Kobbe klopt dat. "Het is mogelijk om het gasverbruik af te bouwen waarbij in 2020 meer dan de helft minder gas moeten worden verbruikt. In 2030 is het dan de bedoeling om helemaal geen gas meer gebruiken".

De besturen van de Friese Gemeentes (VFG) hebben samen met het bestuur van Provincie Friesland een manifest opgesteld voor de Kabinetsleden en Tweede Kamerleden. Hierin stellen zij dat er geen nieuwe boringen worden gedaan; tenzij er goede nulmetingen worden uitgevoerd, omkering van de bewijslast, lokale overheden meer invloed in het voorbereidingstraject, duidelijke balans in lusten en lasten en financiele tegemoetkomingen voor lokale en regionale overheden en het verbeteren van de communicatie van betrokken rijksoverheden richting burgers en bedrijven over de effecten, risico's, onzekerheden en monitoring.

Rein Ferwerda (Christen Unie) vroeg zich af hoe de dorpsbewoners tegen de gaswinning aankeken. Ellen Tabak van dorpsbelang gaf aan dat het dorp verdeeld is. Jan Keegstra ook van dorpsbelang gaf nog even uitleg over Encoter, de energiecorporatie van Ternaard. Zij bezitten samen met huiseigenaren zonnepanelen in het dorp. Daarnaast is er nog de windmolen stichting Ternaard.

Vooralsnog heeft de NAM het plan om in 2018 gas te winnen uit de put van 4 miljoen kuub groot. Na de testfase wordt er dan in 2019 gewonnen uit de put Ternaard en wordt het gas via een pijpleiding naar Moddergat vervoerd.
INFO-AVOND

Donderdagavond 9 maart, 20.00 uur, dorpshuis Tunawerth,

met medewerking van vertegenwoordigers van een aantal politieke partijen, milieudefensie, waddenvereniging, de verantwoordelijke gedeputeerde van de provincie Friesland en Laatfrieslandnietzakken.

Op deze avond, als vervolg op de info-avond van september vorig jaar, zullen personen aan het woord komen die tegen de gaswinning bij Ternaard zijn.
Zij zullen hun standpunt toelichten.

Op de info-avond in september 2016 zijn er verschillende zienswijze ingediend, ook door een aantal inwoners van Ternaard. De reacties hierop zijn ondertussen gepubliceerd.
Zie Nota van antwoorden op de zienswijzen NRD

Deze uitnodiging in pdf formaat : ternaardInfoavond09032017.pdf
Publicaties overheid inzake gaswinning Ternaard
TitelHerkomstDatumDownload
Nota van antwoord zienswijzen
RCR gaswinning Ternaard
Notitie reikwijdte en detailniveau
Min. van economische zaken21 februari 2017 pdf bestand
Gaswinning bij Ternaard
Advies over reikwijdte en detailniveau
van het milieueffectrapport
Commissie voor de milieueffectrapportage (MER)15 december 2016 pdf bestand
Boring en gaswinning Ternaard
Notitie reikwijdte en detailniveau
Min. van economische zaken
Arcadis
25 augustus 2016 pdf bestand
Kennisgeving
voornemen milieueffectrapport
gaswinning Ternaard
Min. van economische zaken
september 2016 pdf bestand
Gaswinning Ternaard
Notitie reikwijdte en detailniveau
Min. van economische zaken
Arcadis
31 januari 2016 pdf bestand