Publicatie Persberichten oud

Friesch Dagblad 12 maart 2015 : NAM wil oude gasput Ternaard gaan benutten

Leeuwarder courant 1 maart 2013 : Friese gaswinning gaat door ondanks extreme bodemdaling

Leeuwarder courant 31 oktober 2008 : Weer stemmen over gasboringen bij Ee

Leeuwarder courant 11 december 2007 : Houtenbos verbijsterd over dalingscijfers

Dagblad van het Noorden 16 augustus 2007 : NAM trekt zich terug uit gasvelden

Leeuwarder courant 15 november 1997 : Dongeradeel krijgt van NAM negen ton

Leeuwarder courant 24 oktober 1997 : Oppervlaktewater in deel Friesland verzilt

Leeuwarder courant 11 april 1995 : Bodem Anjum zakt hooguit decimeter

Leeuwarder courant 7 december 1993 : NAM steekt ƒ 100 miljoen in gas Anjum

Leeuwarder courant 21 april 1993 : NAM : gasvondst bij Anjum is veel groter

Nieuwsblad van het Noorden 3 februari 1993 : Nieuw gasveld levert staat 3 miljard op
Friesch Dagblad 12 maart 2015
NAM wil oude gasput Ternaard gaan benutten
Ternaard - De Nederlandse Aardolie Maatschappij, onderdeel van Shell, is van plan over enkele jaren gas te gaan winnen vanaf de bestaande locatie in Ternaard. De NAM boorde hier al in 1991 een put, maar vond toen de hoeveelheid gas te klein om hem rendabel te exploiteren.

Dorpsbelang Ternaard is al een jaar op de hoogte van het voornemen. " En we zijn er blij mee. Het gas op het fornuisje moet toch branden ", laat voorzitter Ellen Tabak weten.

Niettemin zal de provincie Friesland een negatief advies geven. De provincie wil geen nieuwe gaswinning meer.
Kort geleden heeft de provincie het ministerie van Economische Zaken verzocht de door NAM gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een boorkelder in Blije te weigeren.
De NAM wil daar "een blok van bestaande velden" aanboren, zegt woordvoerder Henk Heeringa. In Blije wordt al meer dan vijftig jaar gas gewonnen. De NAM hoopt er in 2016 te kunnen boren.

Verder is de NAM verder van plan nog dit jaar een nieuwe put aan te boren vanuit Moddergat. De vergunningen daarvoor zijn al binnen. Meer plannen heeft de NAM op dit moment niet, verzekert Heeringa. Hij wijst erop dat het rijksbeleid is de ongeveer 175 kleine gasveldjes in Nederland aan te boren. Samen zijn die goed voor 30 procent van de gasproductie, de rest komt uit het veel grotere gasveld in Slochteren.
Leeuwarder courant 1 maart 2013
Friese gaswinning gaat door ondanks extreme bodemdaling
Leeuwarden - De sterke bodemdaling bij Friese projecten is voor de NAM geen beletsel voor nieuwe gaswinningsprojecten

Volgens oud NAM-medewerker Adriaan Houtenbos doet de NAM niets met de sterker dan verwachte bodemdaling bij een aantal projecten. Het gaat om gaswinning op Ameland, in de Waddenzee bij Nes en Moddergat en rond het Lauwersmeer. Ook bij velden bij Suwâld en Franeker blijkt dit geen belemmering.
Hij maakt zich hier ernstig zorgen over. Eerder maakte Houtenbos bekend dat de bodemdaling in de genoemde projecten veel sterker is dan verwacht. Ook stopt de daling niet als de gaswinning stopt of verminderd wordt.
Houtenbos deelt de bezorgdheid van gedeputeerde Sietske Poepjes over het risico op aardbevingen.
Hoewel de velden in Friesland in omvang veel kleiner zijn dan die in Groningen, is volgens hem het risico op bevingen niet afwezig. "Een vierkante kilometer is even risicovol als de grote Groninger velden."
Wel wijst hij erop dat bodemdalingen en bevingen niet rechtstreeks met elkaar in verband staan. Sterke bodemdaling hoeft geen beving te veroorzaken. "Hooguit kun je zeggen dat ze beide dezelfde oorzaak hebben", aldus Houtenbos. In Friesland zijn onder andere op Ameland al lichte bevingen geweest.
De door Houtenbos aangeleverde gegevens worden niet bestreden door de NAM. Toch gaat de gaswinning onverminderd door. Dat de Friese bodemgesteldheid anders is dan die in Groningen is niet van invloed. "De winning vindt in dezelfde bodemlaag plaats."
Leeuwarder courant 31 oktober 2008
Weer stemmen over gasboringen bij Ee
Dokkum - De gemeenteraad van Dongeradeel is in meerderheid tegen gasboringen door de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) aan de Tibsterwei bij Ee. Toch kan de NAM nog even wachten met het indienen van een protest hiertegen bij de gemeentelijke bezwarencommissie. Omdat twee PvdA'ers en een FNP'er gisteren afwezig waren, leverde de stemming een "gelijkspel" op.
Negen raadsleden (van CDA en ChristenUnie) zijn voor de boringen, evenveel tegen (PvdA, FNP, VVD en Algemeen Belang Dongeradeel). Over een maand, tijdens de volgende raadsvergadering, wordt er opnieuw gestemd.
De raad stemde over het verlenen van een vergunning aan de NAM voor de bouwactiviteiten en tegelijk over een wijziging van het bestemmingsplan. Bij zo'n wijziging kan de gemeente zorgen over en onderzoek naar eventuele bodemdaling meenemen.
De raadsleden hebben feitelijk niets te vertellen over de boringen. Dit is rijksbeleid en -belang. Mocht de NAM ook bij de gemeentelijke bezwarencommissie aan het kortste eind trekken, dan is de kans aanwezig dat of de provincie of "Den Haag" ingrijpt en het sein alsnog op groen zet. Zo niet, dan wint de oliemaatschappij deze zaak waarschijnlijk via de rechter.
Leeuwarder courant 11 december 2007
Houtenbos verbijsterd over dalingscijfers
Franeker - De cijfers over bodemdaling door gaswinning die vorige week door het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) zijn gepresenteerd aan de Friese bestuurders, verbijsteren Adriaan Houtenbos. De klokkenluider en gepensioneerd NAM ingenieur zegt dat het SodM verkeerde berekeningen gebruikt om de meetgegevens te duiden.
Houtenbos veroorzaakte afgelopen voorjaar onrust, nadat hij op basis van dezelfde meetgegevens als het staatstoezicht tot een veel sterkere bodemdaling kwam dan het rijk. Hij blijft bij zijn methode. " De onderbouwing van het SodM bestaat voor 95 procent uit theoretische gegevens.
Metingen sluiten ze grotendeels uit, omdat die niet passen binnen hun theoretische bevindingen. Verder gaat het SodM uit van natuurlijke bodemdaling, terwijl bodemdaling in zestig jaar voor de gaswinning niet heeft plaatsgevonden. Het kan dus nooit zo zijn dat natuurlijke bodemdaling een belangrijke oorzaak is van de totale bodemdaling. "
Vorige week gaf het SodM aan dat de bodemdaling door gas niet meer dan 9 tot 10 cm bedraagt. De totale daling is 22 cm, waarvan dus een groot deel door natuurlijke daling wordt veroorzaakt, aldus SodM.
Dagblad van het Noorden 16 augustus 2007
NAM trekt zich terug uit gasvelden
Meer dan duizend banen weg
Assen (GPD) - De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stoot de winning van aardgas en olie uit de kleine velden af. Hierdoor zou de NAM in het extreemste scenario krimpen van 1800 medewerkers naar 450 tot 600 personeelsleden. In eerste instantie gaat het om vier platforms, op langere termijn gaat het om meer - mogelijk zelfs alle - kleine velden.
Volgens het Plan "NAM 2020" houdt het bedrijf alleen de gaswinning in het Groningenveld in eigen beheer, evenals de ondergrondse gasopslag in Grijpskerk en Langelo. Verder wil de NAM zich concentreren op de mogelijk hernieuwde oliewinning in Schoonebeek en misschien op CO2-opslag.

In Friesland wint de NAM gas in Nes (Dongeradeel), Moddergat, Ameland, Anjum, Appelscha, Blije, Kollum, Metslawier, Munnekezijl, Jistrum en Suwald. Voor 2012 wordt gestart in Lauwersoog, Surhuisterveen, Hollum, Ternaard en Oppenhuizen.
De gasvelden en platforms worden afgestoten uit kostenoverwegingen. Veel kleine velden zijn aan het eind van hun levenscyclus. Om het resterende gas te winnen, zijn grotere investeringen nodig. Deze zijn strijdig met de rendementseisen van Shell, samen met ExonMobil eigenaar van de NAM.

De velden zijn voor kleinere, vooral Engelse exploitanten nog wel aantrekkelijk, omdat deze goedkoper werken en genoegen nemen met een lagere winst. De vakbonden zijn terughoudend in hun commentaar, omdat zij de personele consequenties nog niet kennen, aldus CNV-bestuurder Heino Smedes.
Leeuwarder courant 15 november 1997
Dongeradeel krijgt van NAM negen ton
Dokkum - Dongeradeel krijgt van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) ƒ 899.294 voor het gaswinningsstation bij Anjum. Het gaat hier om een eenmalige bijdrage. De vergoeding vloeit voort uit de afspraken, die zijn gemaakt over de concessieverlening in Noord-Friesland.

Het nieuwe gasbehandelingsstation is begin deze maand officieel in gebruik genomen. Als de derde put gereed is, pompt het onbemande station ongeveer 10 miljoen kubieke meter gas per dag door naar Grijpskerk. Het aardgas komt uit de verschillende velden in Dongeradeel. De hele installatie heeft ƒ 200 miljoen gekost.
Leeuwarder Courant 24 oktober 1997
Oppervlaktewater in deel Friesland verzilt
Leeuwarden - In het kustgebied van Friesland en in de veengebieden zal het oppervlaktewater in de komende vijftig jaar extra verzilten. Oorzaken daarvan zijn bodemdaling door gaswinning, stijging van de zeespiegel als gevolg van klimaatverandering en oxidatie van veen. Dat blijkt uit een onderzoek van de het Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO in opdracht van de provincie Friesland.

De onderzoekers berekenden dat, zonder bodemdaling en zeespiegelrijzing, bij het Lauwersmeer en bij Harlingen een behoorlijke stijging van de zoutconcentratie zou plaatsvinden. De verklaring daarvoor is dat de doorlatendheid van het watervoerend pakket groter is dan elders in de provincie.
Met de gegevens van het gebied bij het Lauwersmeer en Harlingen als uitgangspunt, komen de onderzoekers tot de conclusie dat er aan de rand van de Waddenzee
een extra effect van verzilting optreedt. Dat effect is enkele kilometers landinwaarts verdwenen. Verder bleek de zoutconcentratie in veengebieden te stijgen. Om het zoutgehalte in veengebieden aanvaarbaar te houden zou er gebiedsvreemd oppervlaktewater van elders aangevoerd moeten worden.
Dat wordt echte ongewenst geacht vanwege de kwaliteit van het gebiedsvreemde water. Maatregelen in de waterhuishouding worden daarom in de toekomst noodzakelijk geacht. Het zoutgehalte van het oppervlaktewater wordt voor een deel bepaald door opkwellend brak grondwater. Hoeveel het grondwater kwelt is weer afhankelijk van het niveauverschil tussen zeewater en het oppervlaktewater van het vasteland. Het niveauverschil is de drijvende factor achter de kwelstromen. Een bijkomende factor is de onregelmatige verdeling van zoet en zout grondwater in de provincie.
Leeuwarder courant 11 april 1995
Bodem Anjum zakt hooguit decimeter
Anjum - Als gevolg van de gaswinning zal de bodem bij Anjum tot het jaar 2050 maximaal 10 cm zakken. De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) stelt dat vast na onderzoek naar de bodemdaling rond Slochteren, waarbij de gasvelden in de Fries-Groningse randgebieden zijn meegenomen.

De gaswinning bij Anjum zal eind 1997 beginnen, zo verwacht NAM-woordvoerder Frank Duut. Aan de hand van ervaringen elders heeft de maatschappij de prognoses voor de bodemdaling al kunnen maken.
In het jaar 2000 zal er sprake zijn van 2 centimeter. In 2050 komt het in de kern van het gaswinningsgebied tot 10 centimeter. Duut spreekt over " cijfers met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid ". De samenstelling van de zandsteenlaag is in de noordelijke gaswinningsgebieden overal gelijk. Alleen de grootte en de dikte van de laag varieert. De afname van de druk is nog een onzekere factor. In het gebied rond Grijpskerk en Munnekezijl komt de daling in het jaar 2050 op maximaal 22 centimeter, bij Marum op maximaal 6 centimeter.
Leeuwarder courant 7 december 1993
NAM steekt ƒ 100 miljoen in gas Anjum
Dokkum - Voor de bouw van een gasbehandelingsstation bij Anjum is een investering nodig van tegen de ƒ 100 miljoen. Dat bedrag maakte woordvoerder Frank Duut van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) gisteravond bekend in Dokkum, waar hij sprak voor de ondernemersvereniging handel en industrie. Het station zal een oppervlakte van 10 tot 15 hectare beslaan met een "aanzienlijk" aantal boorputten. Het station is daarmee 2,5 keer zo groot als het gasbehandelingsstation van de NAM bij Grijpskerk.
Voor de aanleg is goedkeuring nodig van de gemeente Dongeradeel en de provincie Friesland. Met de vereiste planologische procedures moet nog een begin worden gemaakt. De NAM heeft haast, want uiterlijk 1 oktober 1996 moet het eerste gas uit de Anjumer bodem vloeien. " We mogen qua procedures geen dag meer verliezen. De tijd dringt ", aldus Duut.

De NAM heeft onlangs een gasveld bij Anjum aangeboord van 30 miljard kubieke meter. Het is de grootste vondst sinds jaren. De maatschappij denkt echter dat in de Noordoostfriese bodem nog veel meer gas aanwezig is. Om dat aan te tonen, wil de NAM in 1994 proefboringen verrichten bij Metslawier, Peasens-Moddergat en Engwierum. Ook Ternaard staat nog op het verlanglijstje.
Volgens Duut is het niet uitgesloten dat ook op deze locaties miljarden kubieke meters gas aanwezig zijn. Het is de bedoeling dat alle gas uit de regio naar het gasbehandelingsstation bij Anjum wordt getransporteerd. " Dongeradeel wordt een zeer drukke gasgemeente. Als het aan ons ligt, hebben we hier jaren werk ", aldus Duut.
Van de investering van bijna ƒ 100 miljoen (" tussen de ƒ 50 miljoen en ƒ 100 miljoen maar het dichtst bij de ƒ 100 miljoen ", aldus Duut) kan ook het lokale bedrijfsleven profiteren. Er is werk te vergeven aan onder andere civieltechnische bedrijven, wegenbouwers, installateurs, apparatenbouwers en staalconstructeurs. Bij gelijkwaardige offertes krijgen noordelijke bedrijven de voorkeur, zo hield Duut de circa vijftig aanwezige ondernemers voor.
Het optimisme van de NAM over nog aanwezige gasvelden in Noordoost Friesland heeft te maken met een nieuwe techniek waarmee in de bodem wordt gekeken. Tegenwoordig heeft de NAM een driedimensionaal beeld van de bodem, dat vele malen nauwkeuriger is dan de oude techniek. Gasconcentraties die voorheen niet opvielen, kunnen nu tot op enkele vierkante centimeters nauwkeurig in kaart worden gebracht.

In Grijpskerk en Norg wil de NAM twee velden aanleggen voor de opslag van gas. Hier wordt elders gewonnen gas opgeslagen om tijdens piekuren aan de vraag te kunnen voldoen. Het Anjum-veld is hiervoor niet geschikt, aldus Duut. Het veld is te groot en bovendien voldoet het niet aan technische specificaties.
Leeuwarder courant 21 april 1993
NAM : gasvondst bij Anjum is veel groter
Anjum - De gasvondst bij Anjum is veel groter dan aanvankelijk werd aangenomen. De Nederlandse Aardolie Maatschappij schat dat 30 miljard kubieke meter gas in de bodem zit. In eerste instantie ging de maatschappij uit van 20 miljard kubieke meter. De nieuwe omvang is vastgesteld aan de hand van de eerste testresultaten. De gasbel heeft daarmee een omvang die ongeveer eenhonderdste is van die bij het Groningse Slochteren.

De boeren in de omgeving maken zich ongerust over de bodemdaling die bij de gaswinning zal optreden. Dat bleek gisteravond op een vergadering van het CDA-Vrouwenberaad in Leeuwarden. In Groningen kan de bodem met 39 cm zakken. Dat heeft kwalijke gevolgen voor de waterstand.

Gedeputeerde Siem Jansen zei dat de boeren rond Anjum zich voorlopig niet ongerust hoeven te maken. In eerste instantie zijn de gevolgen nihil. Mogelijk dat er op de langere termijn wel schade voor de boeren kan ontstaan, maar dan nog zal die niet groot zijn. Jansen doelde daarbij op de combinatie van het winnen van gas bij Anjum, Munnekezijl en Grijpskerk. Ook bij die plaatsen is gas aangetroffen. Bij Slochteren is de schade bepaald op ƒ 80 miljoen.
Nieuwsblad van het Noorden 3 februari 1993
Nieuw gasveld levert staat 3 miljard op
Van onze redactie economie
Den Haag - Het door de NAM in het Friese Anjum ontdekte gasveld met een inhoud van 20 miljard kubieke meter gas, levert de Staat ongeveer 3 miljard gulden op. Daarvan komt 2,2 miljard gulden uit de verkoop van het gas, de resterende 800 miljoen gulden bestaat uit vennootschapsbelasting.
De drie miljard gulden zal niet ineens vrijkomen. Waarschijnlijk zal het gasveld pas in 1995 in produktie worden genomen. Het gas dat dan wordt gewonnen, wordt gebruikt voor de export.
Uit het Aardgasbatenfonds zullen projecten die de economische structuur van ons land
versterken, worden gesteund. Het fonds moet er in 1995 zijn. In dat jaar zou er een kleine 500 miljoen gulden in moeten zitten. Blijvend zou het fonds 800 miljoen moeten omvatten.
De gevonden hoeveelheid van 20 miljard kubieke meter is ongeveer een kwart van de totale gasproduktie van de Gasunie per jaar. Vorig jaar produceerde de Gasunie 84 miljard kubieke meter gas. Daarvan ging ongeveer de helft de grens over. De rest werd in Nederland verbruikt.
Vorig jaar zijn in Nederland 59 boringen naar olie en gas verricht, 27 minder dan in 1991. Er werd minder gezocht naar nieuwe velden. Van de 30 nieuwe boorputten, bleek de helft 'raak'.