Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân
Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân

Feste Grun Noardeast-Fryslân Nieuws

Vrijdag 15 maart 2019 :


        De NAM mag 10 jaar langer gas uit de grond halen bij Surhuisterveen. Zie onder Minister negeert negatief advies gaswinning

        Zoals bekend is de provincie Fryslân tegen nieuwe gaswinning. Maar desondanks geeft ze wel alle medewerking aan de Canadese (beursgenoteerde) multinational Vermilion.
Zie onder Vermilion mag ook bij Oudega gas zoeken

        Afgelopen dinsdag werd in Ternaard o.a. gesproken over een investeringsagenda die de regio moet compenseren voor de gaswinning. Zoals ook in Anjum gebeurde, begint het er nu echt op te lijken dat de Noordoostfriese burger zich laat omkopen met als gevolg dat de NAM onbeperkt gas mag opboren. Een trieste zaak.
        Misschien is het goed te realiseren dat, nadat de handtekeningen zijn gezet, er geen weg terug is. Vanaf dat moment kunnen de gaswinners ongestoord hun gang gaan onder Noardeast-Fryslân en Waddenzee.
        In deze regio is het CDA altijd voorstander geweest van gaswinning. Het mag dan ook niet verwonderlijk worden genoemd dat juist een oud CDA-wethouder een zogenaamd ontzorgingstraject gaat coördineren.
Zie volledige artikel onder Mogelijk onderzoek naar draagvlak gaswinning
Maandag 25 februari 2019 :

Het is vrijwel zeker dat de gaswinning bij Moddergat,Lauwersoog en Vierhuizen langer wordt toegestaan. Zie bericht onder Minister blijft bij verlenging gaswinning Moddergat


Een ontnuchterende bijdrage van column schrijver Frans Debets rondom de energietransitie.
Zie artikel Friesch Dagblad 22 februari 2019 Stop geruzie en ga wat doen

Omgevingsmanagement was enkele jaren geleden een bedenksel van de NAM om gaswinning onder Noordoost-Friesland en Waddenzee acceptabeler te maken danwel uit te breiden. Zie document Gaswinning kleine velden : Gedragscode.
Op dit moment moet worden geconstateerd dat de gaswinner uitstekend in haar opzet is geslaagd. Zie artikel onder Omgevingsproces Ternaard gaat nu echt van start.

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste Grun Noardeast-Fryslân met enige regelmaat een nieuwsbrief.
Hierbij de derde : Nieuwsbrief Feste Grun NOF van februari 2019.


Een opsporings vergunning uit de jaren negentig bepaalt dat de gaswinning onder Ternaard en Waddenzee mag doorgaan. Zie artikel Wiebes verzet zich niet tegen gaswinning
Dinsdag 15 januari 2019 :

Mocht U meer willen weten over de stand van zaken rond uitbreiding van gaswinning in Blije hierbij de laatste informatie.

Gemeente Tytsjerksteradeel wil geen gaswinning door Vermilion. Meer hierover zie hier.

Aan het begin van 2019 enige statistische data van het afgelopen jaar m.b.t. aardbevingen. Meer hierover onder Minder aardbevingen in Groningen.
Zaterdag 22 december 2018
Van onze lokale correspondent


Andere tijden : de Anjumer Bantmelkers

Vlnr : Dirk Heeringa, Oane Heeringa, Siem Tilma met daarvoor Maaike Bandstra, Klaas Visser met daarvoor Lolke Bandstra, achter Klaas Visser onbekend, rechts van Klaas Visser onbekend, Freerk Bandstra (bracht het melkvee naar de jister) met onbekende dame daarvoor, Klaas Meindertsma, Jimke Dijkstra, Harm Bandstra, Machiel Hoekstra, Thomas Jansma, Martinus Holwerda, Ate Postma
        Nog niet zo lang geleden waren boerenbedrijven vergeleken met nu veel kleinschaliger. Veel werk moest worden gedaan door mens- en paardekracht. Daarom konden boerenbedrijven niet al te groot zijn. Bovenstaande foto uit de vijftiger jaren met "Anjumer Bantmelkers" geeft een treffend beeld van deze gemoedelijke kleinschaligheid. In de kwelders bij Anjum hadden verschillende boeren, burgers of gernierders kleine aantallen melkvee. Er werd met de hand gemolken. Het was toen nog de tijd van de gemengde bedrijven. Mest met stro werd op eigen land uitgereden en er werd geproduceerd voor de lokale markt. Het tegenwoordig veel gehoorde kringloopdenken was toen dagelijkse praktijk. Ook heerste er een andere mentaliteit. Men werkte om te leven en niet andersom ("throch de tiid komme is goed genôch").
        In de jaren daarna zijn boerenbedrijven door o.a. toenemende mechanisatie alleen maar groter geworden. De overheid stimuleerde deze schaalvergroting. Ondanks dat een meerderheid in de gemeente Oost- en Westdongeradeel tegenstemde vond rond 1974 een ruilverkaveling plaats. Bulldozers en kranen vernietigden op brute wijze het karakteristieke landschap wat er al honderden jaren min of meer onaangeroerd had gelegen. Kromme sloten (oude zeegeulen) waren natuurlijk niet efficient en werden dichtgegooid of rechtgemaakt. Een perceel land moest vooral groot zijn en vierkant. Elk heuveltje werd gladgestreken. Kleinere boeren werden min of meer gedwongen te stoppen. Beneden een bepaalde grens kreeg je geen extra land toebedeeld. Specialisatie was ook zo'n toverwoord. Gemengde bedrijven waren volgens de toenmalige beleidsmakers helemaal uit de tijd. Boeren moesten op winst beluste managers worden.
        Nu zijn we zoveel jaren later en komen tot de ontdekking dat er een hele grote keerzijde zit aan het gevoerde beleid van schaalvergroting, specialisatie en efficientie. Mestproblematiek, bestrijdingsmiddelen in voedselketen en grondwater, monoculturen tot in het extreme, ziektedruk en uitputting van het land om er maar een paar te noemen. En last but not least : veel vogels en andere dieren kunnen bij de tegenwoordige intensieve bedrijfsvoering niet meer overleven en verdwijnen simpelweg.
        U vraagt zich nu natuurlijk af waarom dit verhaal valt te lezen op een website welke kritisch is over gaswinning. Bovenstaande illustreert hoe een overheid beslissingen kan nemen of beleid kan voeren welke op de langere termijn volstrekt verkeerd uitpakken. Overheidsbeleid is te vaak gebaseerd op kortetermijn economisch gewin. En hier ligt een parallel met gaswinning. De overheid heeft te lang geen rekening willen houden met de negatieve gevolgen van gaswinning. En daar probeert Feste grun Dongeradiel ook het komende jaar wat aan te doen.

Mocht U overigens de niet-geidentificeerde personen herkennen van de foto dan graag een email naar p.s.tilma@knid.nl
Feste grun Dongeradiel wenst iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling 2018/2019.
Woensdag 19 december 2018 :

In de Leeuwarder Courant van vandaag een bijdrage van Tim Fierant over gebroken verkiezingsbeloften in Noardeast Fryslân.

Zaterdag 15 december 2018 :

Verlenging van gaswinning past niet bij een fossielvrije ambitie. Meer hierover onder Achtkarspelen wil einde gaswinning Surhuisterveen

Frank Petersen en voorzitter Lutz Jacobi van de Waddenvereniging pleiten voor een alternatief omgevingsproces Ternaard. Zie onder Oproep : stop gasproces Ternaard

Vanwege diskcapaciteit was onderstaande link afgelopen tijd niet werkend. Maar nu is hij er dan toch. Hierbij een rapport van Witteveen Bos in opdracht van wetterskip Fryslân uit 2015 genaamd Vervolg fase2-onderzoek bodemdaling Dongeradeel effecten en maatregelen.

Maandag 10 december 2018 :

Zo rond 2006 wilde wetterskip Fryslân in verband met gaswinning graag onderzocht hebben hoe het was gesteld met de verzilting in Noordoost Friesland nabij Anjum. Hierbij dit 12 jaar oude rapport van TNO genaamd Regenwaterlenzen in koude kwelsystemen. Enige tijd terug is op deze website ook al eens gerefereerd aan dit rapport. Voor iedereen die geinteresseerd is in de verziltingsproblematiek van onze regio, een aanrader.

Op 30 november aanstaande zal in theater Sense te Dokkum de film WAD van Ruben Smit worden vertoond. Bijgaande brief is in een eerder stadium verstuurd naar de verschillende dorpsbelangen.

Samen met andere partijen wordt er donderdag 13 december een bijeenkomst gehouden m.b.t. de kleine gasvelden bij de rechtbank Groningen (plein Ossenmarkt). Het ligt in de bedoeling om een signaal af te geven dat "Afbouw geen Opbouw van nieuwe velden" betekent. Daar hoort ook bij dat er geen intensivering van de operationele bestaande gasvelden mag plaatsvinden.
Woensdag 21 november 2018 :

Vermilion wil meer gas winnen bij Earnewald. Zie onder Verlenging

Verkiezingen op 21 november en gaswinning. Meer hierover onder Ternaard stelt gaswinning centraal in verkiezingsdebat.

Hierbij een aantal documenten welke zijn opgesteld door adviesbureau De Gemeynt met betrekking tot de gaswinning in Ternaard.
eindrapport Final
deelrapport Nut En Noodzaak Analyse Final
deelrapport Speelruimte Final
deelrapport Go No Go Final
brief Regio Fryslan Aan AO Kamer EZK Mijnbouw
deelrapport Proces Ateliers Final
deelrapport Gesprekken Met Belanghebbenden Final
Vrijdag 26 oktober 2018 :

Enige tijd geleden deed de NAM een huurovereenkomst zonder toestemming over aan Vermilion. Het college van Achtkarspelen wil hierover met de NAM in gesprek. Meer hierover onder Vergoeding.

In het Friesch Dagblad van 18 oktober 2018 schreef Pier Vellinga een artikel over verzilting. Een deel van het artikel kunt U lezen onder Tijd om stappen te zetten met zout water.
Het overgenomen deel benoemt een aantal interessante aspecten. Zoals bekend heeft gaswinning een versterkende en onomkeerbare invloed op verzilting.
Dinsdag 23 oktober 2018 :

Standpunten politieke partijen inzake gaswinning.
Gemeenteraadsverkiezingen Noardeast-Fryslân woensdag 21 november 2018.


CDA
Het stoppen van gaswinning. Omdat niet wij maar het Rijk beslist over gasboringen, wil het CDA de hand aan de kraan en veiligheid voorop stellen. Dat betekent : optimale betrokkenheid van inwoners, investeringen in de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied, goede schaderegelingen, bouwkundige nul- en herhalingsmetingen en een directe stop bij bevingen, bodemdaling en natuurschade.


VVD
Ook is de VVD vooralsnog tegen de boring van schaliegas, zolang nog niet duidelijk is wat de gevolgen voor de volksgezondheid zullen zijn. Wij spreken ons daarom nu nog niet hierover uit ..


FNP
De FNP is tegen gaswinning, maar vindt als er geen ontkomen meer aan is dat er vooraf goede afspraken gemaakt moeten worden. Er moet een waarborgfonds komen voor mensen die schade hierdoor oplopen.


Christen Unie
Binnen de gemeente wordt op verschillende locaties aardgas gewonnen. De bezorgdheid over de gevolgen van gaswinning nemen toe. De gemeente kan zich in de visie van de ChristenUnie inzetten voor de volgende zaken :
a. De veiligheid van de bevolking en de leefbaarheid van het gebied moet in alle gevallen voorop staan richting o.a rijksoverheid als vergunningverlener. De gemeente stelt alles in het werk richting hogere overheden de gaswinning te beëindigen als inwoners niet meer veilig kunnen wonen en werken.
b. De gemeente komt steeds op voor de veiligheid van inwoners en bedrijven bij gaswinning en verzet zich tegen gaswinning als de leefbaarheid negatief wordt beïnvloed door gaswinning.
c. er wordt als het aan de ChristenUnie ligt een negatief standpunt richting rijksoverheid ingenomen over gebruik van chemicaliën bij plannen voor fracking bij gaswinning in de diepe ondergrond.
d. De gemeente zet zich in voor harde lange termijngaranties voor behoud en versterking van de leefbaarheid in en bij winningsgebieden.Eerste Lokale Partij in Noardeast-Fryslân
Geen standpunten inzake gaswinning


Gemeentebelangen Noardeast-Fryslân
ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas.
Wij (h)erkennen de opgave waar elke gemeente voor staat als het gaat om het terugdringen van fossiele brandstof en de reductie van CO2 uitstoot. Dat betekent geen nieuwe gasboringen in onze gemeente. Daar waar dat onvermijdelijk en niet te keren is, dienen er waarborgen te komen voor toekomstige schadegevallen en dient de omgeving mee te profiteren van de opbrengsten.


PvdA
Maar de discussie over gaswinning in de kleinere velden wordt zeker bij ons ook al uitgebreid gevoerd. In het hele gebied van onze gemeente vinden we dat soort velden. Het veld bij Ternaard is op dit moment volop in discussie. De PvdA vindt dat er gestopt moet worden met de gaswinning uit deze kleinere velden, vooral omdat het gasveld van Ternaard voor het grootste deel in de Waddenzee ligt, wat een prachtig uniek natuurgebied is met een UNESCO Werelderfgoed status.
Het standpunt van de landelijke overheid, de NAM en de grote oliemaatschappijen is dat dat niet kan. Wij vinden dat hoe dan ook de bewoners van het gebied waar deze velden liggen betrokken moeten worden bij de discussie. Mocht winning uit deze velden toch noodzakelijk gevonden worden, dan moet dat gepaard gaan met duidelijke opbrengsten voor de regio. Wij laten de status van wingewest niet overgaan van Groningen naar Friesland !Waddenpartij
Het behoud van de Waddenzee. Dat lijkt simpel, maar dat is het niet. Al helemaal niet wanneer er mogelijk gas gewonnen gaat worden ónder de Waddenzee omdat gaswinning "onvermijdelijk" is ...


Sociaal in Noardeast-Fryslân
Wij zijn mordicus tegen de plannen voor gaswinning bij Ternaard die voor een groot deel onder onze kwetsbare Waddenzee plaats zouden gaan vinden. Wij zijn, in tegenstelling tot de meeste andere partijen, ook tegen het omgevingsproces voor de gaswinning bij Ternaard dat bedoeld is om geld te slaan uit de gaswinning, omdat je daarmee feitelijk al 'ja' zegt tegen de gaswinning. Tot slot zijn wij faliekant tegen de nieuwe plannen voor fracking bij Blija en Pieterzijl (nabij de oostkant van onze gemeente).
Donderdag 4 oktober 2018 :


College van de gemeente Dongeradeel : v.l.n.r.Waanders (PvdA), de Graaf (FNP), Braaksma (ABD), van der Ploeg (CDA), Hanemaaijer (CDA)
De gemeente Dongeradeel wil inzake gaswinning onder de Waddenzee niet met de Waddeneilanden samenwerken.
Meer hierover onder "reactie van het college van B en W op vragen van lokale partij S!N"

Vrijdag 28 september 2018 :

Er zijn parallellen tussen zoutwinning en gaswinning. Daarom naar aanleiding van een hoorzitting over zoutwinning in de Tweede Kamer hierbij de bijdrage van Ir. A.P.E.M Houtenbos. Het volledige artikel kunt U lezen onder Standpunten risico's bodembeweging door zoutwinning

Partij S!N (Sociaal in Noardeast-Fryslân) is tegen gaswinning onder de Waddenzee. Meer hierover onder Samenwerkingspartij tegen Ternaarder omgevinsproces.

De gasproduktie gedurende de eerste 6 maanden van 2018 van veld Nes (deels waddenzee) bedraagt 411.667.283 m3. Daarmee zit Nes op een totale produktie van 9.943.086.319 m3. Omdat de opgave altijd iets achterloopt is het zeer waarschijnlijk dat de 10 miljard kuub inmiddels gehaald is.

Zoals bekend is er in de gemeente Dongeradeel sprake van een uiterst fragiel evenwicht tussen zout en zoet water. Een zogenaamde zoetwaterlens vormt een soort van buffer tussen het daaronder omhoog drukkende zoute water en laten we zeggen de wortelzone.
In een interessant artikel in het Friesch Dagblad van zaterdag 22 september 2018 wordt o.a. gemeld dat in ons gebied de zoetwaterlens een dikte heeft van 1 tot 2 meter.
Maar uit een onderzoek van enkele jaren geleden (2006) bleek iets anders. Op een perceel akkerbouwland aan de linkerkant van de weg Paesens-Oosternijkerk kon helemaal geen zoetwaterlens worden ontdekt ...

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste grun Dongeradiel met enige regelmaat ook een nieuwsbrief. Hierbij de tweede : Nieuwsbrief FGD van september 2018.

Bodemdaling door zoutwinning.
Meer hierover onder Tzummarumer bodem is bijna maximaal gezakt
Woensdag 12 september 2018 :

Gaswinner Vermilion mag langer gas oppompen uit velden bij Drachten. Zie artikel Minister stemt in met gaswinplan Drachten

In het Friesch Dagblad een bericht over de mogelijkheid dat ook zout de grond kan laten trillen.

De NAM wil tot 2024 gas winnen bij Harkema. Meer hierover onder Achtkarspelen zet bezwaar tegen gaswinning niet door
Maandag 23 juli 2018 :

Vermilion mag doorgaan met gaswinning. Zie bericht onder Minister : Gas Vinkega mag

De burgemeesters van Terschelling en Schiermonnikoog (Bert Wassink en Ineke van Gent) nemen stevige standpunten in wanneer het gaat over gaswinning onder de Waddenzee. Net zoals de waddeneilanden grenst ook waddengemeente Dongeradeel aan dit kwetsbare natuurgebied. De bestuurders van deze gemeente lijken zich daarentegen niet of nauwelijks druk te maken voor het in bescherming nemen van het Unesco werelderfgoed.
Meer over de stop op nieuwe opsporingsvergunningen kunt U lezen onder
Gaswinning bij Ternaard en boven de eilanden gaat door


Wethouder Albert van der Ploeg (CDA) houdt een pleidooi voor het omstreden "omgevingsproces Ternaard". Alleen het feit al dat de NAM initiatiefnemer is van dit project zou voldoende reden voor de gemeente Dongeradeel moeten zijn om zich hiervan te distantieren.
Alberts verhaal kunt U lezen onder Van uw gemeente : Dongeradeel

Vrijdag 29 juni 2018
Van onze lokale correspondent
Vrijdagavondsessie te Ternaard.
Foto's gemaakt door Renze Zijlstra. Tekst op de aardappelkist : " Inpakken en wegwezen NAM "

Enthousiaste omstanders merkten op dat de met betonblokken gevulde kuubskist als een soort stormram gebruikt zou kunnen worden om het achterliggende hek omver te rijden ("jaai om dât stek"). De organisatie gaf echter nadrukkelijk de verzekering dat de verzwaarde voorkant van de Fendt tractor op toeval berust en alles heeft te maken met momentele akkerbouwwerkzaamheden.
Maandag 25 juni 2018 :

Naar aanleiding van een besluit van 30 augustus 2016 hebben de DDFK gemeenten een brief gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De inhoud van dit document kunt U inzien onder
Zienswijze Dongeradeel inzake wijzigingsbesluit gaswinning Waddenzee vanwege actualisering beleidsscenario zeespiegelstijging
Maandag 18 juni 2018 :

Naar aanleiding van de voorgenomen bouw van een NAM kantoor in Anjum verscheen in het Friesch Dagblad van 9 februari 2016 het volgende bericht :

De NAM wil op de plaats van het oude bijgebouw een schuurvormig gebouw neerzetten waar zestig van haar medewerkers zich zullen gaan bezighouden met de planning en het onderhoud aan de dertig winlocaties in Fryslân.
"Noardeast-Fryslân is foar ús in wichtich gebiet, dêr't in soad lytse gasfjilden sitte. Wy wolle der graach ticht by yn 'e buert sitte, sadat we better stjoere kinne. Mar wy wolle ek graach y n'e mienskip sitte dêr't we wurkje, sadat minsken mei fragen even op 'e fyts stappe kinne en by ús lâns komme kinne."


Het bovenstaande beeld van een laagdrempelige of toegankelijke NAM zoals geschetst door toenmalig woordvoerder Henk Heeringa (foto rechtsboven) klopt echter niet.

Feste grun Dongeradiel heeft recentelijk de volgende (betrekkelijk eenvoudige) vragen voorgelegd aan de NAM :
Vraag 1 (7 juni 2018) - De nieuwe ontsluitingsweg in Anjum zou er moeten komen vanwege verkeersdruk en veiligheidsoverwegingen. Kunt U ons de volledige motivatie sturen rondom dit punt ?
Vraag 2 (7 juni 2018) - Gaat in de (nabije) toekomst in verband met toenemende gaswinning in deze regio de locatie Anjum ook worden uitgebreid. En zoja, kunt U deze uitbreiding nader specificeren.
Vraag 3 (24 januari 2018) - Hoe krijgen wij inzage in gasproduktie cijfers van voor het jaar 2003. Zoals misschien bij U bekend wordt er bijvoorbeeld in Anjum al vanaf 1997 gas gewonnen. In Blija al vanaf 1985.


Op de vragen 1 en 2 is nog geen enkele reactie gekomen, zelfs geen bevestiging. De respons op vraag 3 door woordvoerder Sape Jan Terpstra (foto links) had in onze ogen een hoog "kluitje in het riet" gehalte ...
Maandag 11 juni 2018 :

Sybrand Frietema de Vries schreef enkele weken geleden een uitstekende column in het Friesch Dagblad. Hij zegt o.a. "Een appel die twintigduizend kilometer verderop geplukt is, een feestje vieren in Las Vegas, het hele jaar door rozen uit Afrika. Het is logistiek fantastisch knap maar het kan niet meer.".
Het volledige artikel onder Weg met de BV Nederland

Op niet al te democratische wijze heeft Shell/NAM in samenwerking met de gemeente Dongeradeel een kantoor kunnen bouwen in het centrum van Anjum. De bouw van dit NAM onderkomen had naar alle waarschijnlijkheid te maken met reeds bestaande plannen voor uitbreiding van de gaswinning in onze regio.
Deze gedachtengang werd vandaag (6 juni 2018) bevestigd door de mededeling dat de NAM een tweede weg naar boorlocatie Anjum wil aanleggen. Onze inschatting is dat die tweede weg een opmaat zal zijn naar oppervlakte- en capaciteitsuitbreiding van de boorlocatie in de "Roskes".
De gemeente Dongeradeel heeft besloten de omgevingsvergunning voor het bovenstaande te verlenen. De betreffende documenten vindt U onder :
situatieDwarsprofielenAnjum.pdf
ruimtelijkeOnderbouwingAnjum.pdf
ontsluitingsweg2Anjum.pdf

Hierbij een video impressie van de manifestatie op zaterdag 2 juni 2018 te Harlingen
Attentie : Mocht bovenstaande link niet werken wilt U dit dan even doorgeven aan de websitebeheerder (email : info@festegrun.nl).
Donderdag 31 mei 2018 :

Minister Eric Wiebes voert als argument aan dat importeren van gas klimaattechnisch gezien belangrijke nadelen heeft. Maar hoe zit het dan met die reeds jarenlange massale gasexport ? Speelden klimaatoverwegingen toen geen rol ? Zie artikel Geen rem op gaswinning in FryslânZaterdag 2 juni vindt in Harlingen een manifestatie plaats tegen gas- en zoutwinning. In verband hiermee een artikel van Anna Anjema.
Zie onder Tien argumenten tegen gaswinning Ternaard

Flyer voorkant, Flyer achterkant

De NAM heeft een nieuw winningsplan voor Blija ingediend bij het ministerie van Economische Zaken. Volgens woordvoerder Terpstra wil de NAM het winningsplan nog niet vrijgeven want "dat zou niet kies zijn tegenover het ministerie".
In het bovenstaande zien we een plotselinge oprisping van empatie naar de overheid. Echter tegenover de burger, die opgezadeld wordt met de negatieve gevolgen van gaswinning, gedraagt de NAM zich heel wat minder invoelend.
Zie een bijdrage van Pieter Atsma onder NAM wil weer fracken in gasveld bij Blije

Hieronder de produktiecijfers van verschillende velden in de gemeente Dongeradeel en omliggende streken. Nes is duidelijk koploper qua totale produktie. Vanwege onvolledige opgave zou Anjum echter nog hoger kunnen eindigen.
Wat betreft het Nesser veld kunnen NAM en overheid overigens dit jaar hun feestje vieren, want de 10 miljard kuub grens gaat worden overschreden.
Produktiecijfers gasvelden Dongeradeel en omstreken
tot 1 januari 2018
VeldProduktieIn produktie
sinds
Opm.
Nes
(deel Waddenzee)
9.531.419.036 m32007
Ameland oost
(deel Waddenzee)
5.378.927.658 m32003
Anjum5.290.398.829 m31997Zie onder *
Moddergat
(deel Waddenzee)
4.071.992.887 m32007
Lauwersoog
(geheel Waddenzee)
3.541.860.163 m32005
Metslawier 2.718.554.091 m31997Zie onder *
Ameland westgat2.603.454.312 m32003
Munnekezijl1.962.523.052 m32003
Vierhuizen
(deel Waddenzee)
1.591.804.003 m32008
Oostrum1.401.450.430 m32003
Blija-Zuidoost1.162.449.255 m31985
Blija-Ferwerderadeel
(deel Waddenzee)
564.289.951 m31985
Ezumazijl474.845.919 m31999Zie onder *
Blija-Zuid225.654.074 m31985Zie onder *
Totaal 40.519.623.660 m3
* Ondanks herhaald verzoek heeft de NAM de volledige cijfers van Anjum, Metslawier, Ezumazijl en Blija niet vrijgegeven.
Gemeente Tytsjerksteradiel maakt zich zorgen over prognose van 24 cm bodemdaling.
Meer hierover in een bijdrage van Jan Ybema

Het lijkt erop dat gaswinner Vermilion nieuwe velden wil aanboren en daarbij chemicalien in de grond wil spuiten. Zie artikel Protesten in Smallingerland tegen gaswinprojecten
Woensdag 16 mei 2018 :

Samen Tegengas
Loopt u mee zaterdag 2 juni 2018 ?

De dagen dat de NAM, Vermilion, Frisia of andere delfstofwinners vrij geruisloos een "klein" gas - zoutveld onder Nederland en Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De onvoorspelbaarheid van aardbevingen met schades en een toenemend onveiligheidsgevoel, de effecten van winning op de kwaliteit van bodemwater, het opraken van fossiele brandstoffen, de klimaatsverandering, zijn redenen om een tegenwicht te bieden aan dìe maatschappijen die slechts economisch gewin voor ogen hebben. Het is belangrijk om druk uit te oefenen op de overheid en om draagvlak te verkrijgen voor het optimaliseren van veiligheid- rechtvaardigheid en duurzaamheid voor mens, milieu en leefomgeving.

Zaterdag 2 juni geven we, met elkaar, een stem tégen exploitatie en vóór veiligheid en rechtvaardigheid. Het wordt een loopmanifestatie, met sprekers uit Fryslân en overige winningsregio's, muziek en pers.

Het belooft een indrukwekkende gebeurtenis te worden. De loopafstand is drie kilometer, met drie tussenstops. Bij elk van de kantoren van Frisia en Vermilion wordt stil gestaan.

Met korte toespraken worden rode kaarten aan de maatschappijen uitgedeeld. De NAM krijgt de rode kaart bij de dijk aan de Waddenzee.

Het draait om de volgende onderwerpen
1. De onbeheersbare risico's van delfstofwinning
2. Onvoldoende zorg voor veiligheid milieu, mens en woningen
3. Noodzakelijke rechtvaardige financiële compensatie/schaderegeling burgers
4. Onontbeerlijke advies- en beslissingsbevoegdheid van regionale/lokale overheden
5. Concrete stappen transitie naar en financiering van duurzame energie

Het startpunt is bij het kantoor Frisia om 11.00 uur, Lange Lijnlaan 15, 8861NW Harlingen. De loop gaat van Frisia via de waddendijk (NAM) naar het gebouw van Vermilion af te sluiten.

Vanaf het NS-station zijn pendelbusjes aanwezig om u naar het havengebied te rijden, de bus stopt eveneens bij het Lang Parkeren terrein in het havengebied. Op de achterkant van de flyer ziet u hoe u zich kan aanmelden.

Flyer voorkant (jpg formaat)
Flyer achterkant (jpg formaat)
Zaterdag 5 mei 2018 :

Of het zeer omstreden omgevingsproces in werking wordt gezet is nog niet duidelijk. Meer hierover in een bijdrage van Theo Klein onder Besluit over omgevingsproces in Ternaard uitgesteld

Rondom het 't Zand vond recentelijk een aardbeving plaats. Meer hierover onder
Twintig schademeldingen na aardbeving
Donderdag 12 april 2018 :

Een bijdrage van Sjoerd Keizer uit Triemen (SIN) met betrekking tot Pieterzijl.
Zie onder Gaswinning bij Pieterzijl moet niet doorgaan

Bij Lauwerzijl en Kommerzijl hebben zich als gevolg van gaswinning twee "aardtrillingen" voorgedaan. Zie onder Twee lichte bevingen in Groningen

Onlangs heeft de NAM eigendommen en vergunningen rond Kootstertille overgedragen aan Vermilion. Dat ze hierbij de vereiste toestemming van de gemeenteraad niet heeft afgewacht getuigt toch wel van een zekere mate van arrogantie.
Zie de bijdrage van Pieter Atsma Irritatie over gasdeal in Achtkarspelen

De NAM heeft haar eigen woordkeuze. I.p.v. aardbevingen spreken ze liever over aardtrillingen en de term putstimulatie wordt gebruikt wanneer er sprake is van fracking. Zoals eerder gemeld gaat dit laatste nu gebeuren in een gasveld rond Pieterzijl.
Meer hierover in Minister stemt in met omstreden gasplan Pieterzijl

Zaterdag 31 maart 2018 :

Naast onze website en facebook account publiceert stichting Feste grun Dongeradiel met enige regelmaat nu ook een nieuwsbrief. Hierbij de eerste : Nieuwsbrief FGD van april 2018.

Maart 2017 werd gemeld dat de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) op een nieuwe locatie bij Pieterzijl 250 miljoen kubieke meter aardgas d.m.v. fracking uit de grond wil halen. Afgelopen week werden de volgende documenten publiekelijk gemaakt :
Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost en
Staatscourant 28 maart 2018 Ontwerp-instemmingsbesluit winningsplan Pieterzijl Oost

In een opiniestuk legt Peter van den Bemt uit Almere op zeer aannemelijke wijze uit waarom de NAM niet thuishoort in het Bestuurlijk Overleg (BO).
Zie artikel NAM ongewenste partij in ' Ternaard-0verleg '

Organisaties als De Waddenvereniging en de Friese Milieufederatie doen niet mee aan het zogenaamde omgevingsproces. Ook actiegroep Ternaard foar de Wyn sluit zich nu hierbij aan. Een bericht hierover in het Friesch dagblad van 29 maart.

Maandag 26 maart 2018 :

"Steven de Bie is wetenschapper en businessman, ideeëngenerator en vrijdenker. Dé expert op het onderwerp biodiversiteit en bedrijfsleven. Altijd uit op kansen, buiten de box, creatief, realistisch, uitdagend; haalbaar voor het bedrijfsleven, beter voor biodiversiteit en andere maatschappelijke uitdagingen op weg naar een duurzamere toekomst."
Steven kijkt graag naar vogels maar is ook nog lid van diverse besturen en adviescommissies. Bovendien heeft hij ook nog een eigen bedrijf genaamd 'Conservation Consultancy Steven de Bie'.

"Hans Warmenhoven richt zich vooral op energie- en klimaatvraagstukken, maar schuwt andere duurzaamheidsdossiers niet. Hij vertaalt brede concepten naar bruikbare strategische plannen, waar bedrijven en overheden mee uit de voeten kunnen."
Hans mag graag zeilen en ook hij heeft een eigen bedrijf ('Spinconsult').
Bovenstaande heren werken bij De Gemeynt, een prestigieus en duurbetaald adviseursclubje ingehuurd door o.a gemeente Dongeradeel en NAM.
Ondanks de enigszins zelfingenomen danwel lyrische beschrijvingen afkomstig van hun website, maakte het bedrijf een forse blunder door een gasbijeenkomst te organiseren op uitgerekend de middag van Witte Donderdag. Ook zijn er twijfels over de onafhankelijkheid van het bedrijf.
Meer hierover kunt U lezen onder Ternaard boos over tijdstip gasbijeenkomst.

Maandag 19 maart 2018 :

Vorige week werd bekend dat Vermilion een gasveld bij Kootstertille overneemt van de NAM. De laatste ziet daar geen toekomst meer in. Merkwaardig genoeg kunnen beide bedrijven niet zeggen "hoeveel gas naar schatting nog in het veld zit".
Zie artikel Gasveld bij Kootstertille naar Vermilion.

--- De NAM (1) en het ministerie van Economische Zaken (2) zijn verantwoordelijk voor het gasdrama in Groningen.
--- Wetterskip Fryslân (3) heeft naar eigen zeggen een moeizame verhouding met de NAM maar laat nauwelijks iets van zich horen met betrekking tot bodemdaling (met als gevolg verzilting) door gaswinning.
--- In 2015 nam Provinciale Staten een motie aan waarin zij stelde onder geen enkele voorwaarde nieuwe gasboringen in de provincie te willen hebben en daar waar mogelijk met bestaande boringen te stoppen. Dat de provincie Fryslân (4) zich inlaat met het omgevingsproces betekent in feite dat ze breekt met het in 2015 ingezette beleid.
--- De gemeente Dongeradeel (5) is al jarenlang voorstander van gaswinning. Nog vrij recentelijk heeft het college van burgemeester en wethouders enthousiast meegewerkt aan de totstandkoming van een NAM kantoor in het centrum van Anjum.

Uitgerekend bovengenoemde vijf partijen zijn de initiatiefnemers van het zogenaamde omgevingsproces. Velen zijn daarom van mening dat de uitkomst hiervan al vaststaat n.l. : nog meer gaswinning onder Dongeradeel en Waddenzee. Het is dan ook niet bepaald verrassend dat er door de lokale bevolking argwanend wordt gereageerd.
Zie artikel in het Friesch Dagblad Ternaard stemt morrend in met gas-overleg.

Maandag 5 maart 2018 :

Zoals U misschien weet worden elders op deze website de produktiecijfers bijgehouden van gasvelden in onze regio. Maar van bijvoorbeeld Anjum en Blija is nog steeds niet exact bekend hoeveel gas daar tot op heden is opgeboord.
Een kwart eeuw geleden in 1993 werd de hoeveelheid gas bij Anjum geschat op 30 miljard kubieke meter maar volgens NAM opgave is daar slechts zo'n 5.5 miljard kuub van opgeboord.
Een verzoek van Feste grun Dongeradiel aan de NAM voor juiste en volledige produktiecijfers heeft tot dusver niks opgeleverd. Woordvoerder Sape Jan Terpstra komt met het volgende antwoord :
"Er wordt op dit moment druk gewerkt aan het beschikbaar maken van de data op onze eigen site, met als doel ook de bijbehorende historische data opvraagbaar te maken. Het gaat echter om een enorme hoeveelheid data die ze moeten ontsluiten en waarvoor ze nu de structuur programmeren. Mijn vraag om de Noordoost Friese cijfers eruit te lichten heb ik ingebracht, maar daar heb ik nog geen respons op gekregen. Ik zal de programmeurs nog eens vragen."

Zaterdag 24 februari 2018 :

December 2017 vermeldde deze website dat de politieke partijen in de gemeente Dongeradeel zich niet of nauwelijks bezighouden met gaswinning en de negatieve gevolgen daarvan. Het begint er echter nu op te lijken dat dit belangrijke onderwerp eindelijk de aandacht krijgt die het verdient.
Jouke Douwe de Vries van Dongeradeel Sociaal is van mening dat het in december 2017 gelanceerde omgevingsproces direkt moet worden gestopt. Het volgens ons goed beargumenteerde betoog kunt U lezen onder Stop omgevingsproces gaswinning Ternaard.

In het Friesch Dagblad van 21 februari 2018 schrijft Pieter Atsma o.a
"... In onze (lees Friese) schadecommissie houdt de gaswinner een dikke vinger in de pap, door de helft van de leden te mogen aanwijzen. ...".
Het volledige artikel kunt U lezen onder Gasschade.

En natuurlijk heeft ook Hansa Hydrocarbons begrip voor de zorgen van de bewoners van Schiermonnikoog. Net zoals die andere gaswinner, wil ook dit bedrijf de lokale bevolking meer informeren. Maar de boringen moeten natuurlijk wel doorgaan. Daar valt niet over te praten.
Zie artikel Proefboring bij Schier gaat spoedig van start
Zaterdag 27 januari 2018 :

Dagblad Trouw kwam dit weekend met een tweetal uitermate informatieve artikelen omtrent de gaswinning :
Begin juni 2017 heeft Shell zijn zogeheten 403-aansprakelijkheidsverklaring voor de Nam ingetrokken. Wat dit precies betekent kunt U lezen in een onthutsende bijdrage van Jan Kleinneijenhuis. Zie onder Shell zet de Nam op afstand.
In een tweede artikel vraagt Koos Schwartz zich af wie al die bevingsschade gaat betalen.
Zie onder De Nam : melkkoe van Nederland, zonder vet op de botten.

In de Leeuwarder Courant van 25 januari 2018 een historische terugblik op de gaswinning in Groningen. Zie artikel Anne Vondeling en het gasdrama

Gerechtshof Leeuwarden doet uitspraak in de zaak tussen de NAM en stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG).
Zie artikel Waardedaling Groningse woningen direct compenseren

Verminderde gaswinning in Groningen betekent het opschroeven van de produktie in Friesland. Deze stelling werd vorige week bevestigd met het bericht Gaswinning bij Blije gaat veel langer door

Zaterdag 13 januari 2018 :

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Zeerijp spreekt Dongeradeel Sociaal zich uit tegen de voorgenomen gaswinning in Ternaard.
Verbazingwekkend genoeg ziet 'deskundige' burgemeester Waanders geen relatie tussen de aardbeving in Groningen en de situatie in Dongeradeel ....
Meer hierover onder Dongeradeel Sociaal : 'Streep door gaswinning bij Ternaard'

Het KNMI meldde in december dat er een dubbele beving had plaatsgevonden bij het Groningse Zeerijp (1.4 en 1.7 op de schaal van Richter). Blijkbaar waren deze lichtere bevingen de voorboden van de 3.4 zware aardbeving welke afgelopen maandag plaatsvond.
Zie artikel Roep om gaswinning te stoppen na zware beving

Donderdag 4 januari 2018 :

In 2017 was er een toename van gaswinning gerelateerde bevingen in de provincie Groningen. Hierbij een samenvatting.

Een noodzakelijke reorganisatie binnen de NAM kost geld. Onze overheid denkt het bedrijf hiermee te moeten helpen met een bedrag van 48,7 miljoen euro. Zie artikel Kamer wil opheldering over reorganisatie van NAM

Woensdag 27 december 2017 :

Hoe denken de verschillende lokale partijen in de gemeente Dongeradeel over gaswinning onder deze gemeente en aangrenzende Waddenzee. Een "internet rondgang" langs de verschillende websites levert het volgende op :

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

Geen standpunt gevonden inzake gaswinning

"Géén nieuwe gaswinning wanneer er niet een goede schaderegeling voor de burgers is vastgelegd. Geen vervuiling van de Dongeradeelse grond door schaliegaswinning"

"In Fryslân geen Groningse toestanden. Het CDA wil dat op alle panden een nulmeting plaatsvindt. Alleen zo kan bepaald worden of eventuele schade aan huizen door gasboringen veroorzaakt zijn. En die schade moet volledig gecompenseerd worden. Het CDA vindt ook dat Dongeradeel moet profiteren van de gasopbrengsten."

"ABD is tegen het opslaan van welke afvalstroom dan ook in de bodem en is een tegenstander van het winnen van schaliegas."

"In Dongeradeel wordt geen schaliegas gewonnen. Verdere gasboringen vinden slechts plaats wanneer er geen nadelige effecten voor het landschap, bewoning en de natuurlijke biotoop optreden. Eventueel gedupeerde bewoners worden gecompenseerd door de NAM."

Commentaar redaktie Feste Grun Dongeradiel :
In summiere (of helemaal geen) bewoordingen zeggen de verschillende partijen iets over gaswinning.
De voorgenomen gaswinning in Ternaard zou naar onze mening (in ieder geval) een actueel thema moeten zijn. Maar op geen enkele website wordt aan dit onderwerp aandacht besteed.
Onze verontrustende conclusie is dan ook dat de politieke partijen in de gemeente Dongeradeel zich niet of nauwelijks bezighouden met gaswinning en de negatieve gevolgen daarvan.


Feste grun Dongeradiel wenst iedereen gezegende kerstdagen en een goede jaarwisseling 2017/2018.
Zondag 24 december 2017 :

Emeritus-hoogleraar Jacques Hagoort becijferde dat Groningen nog vierhonderd bevingen boven de 1.5 te wachten staat. In 't Zandt vond zondag 10 december 2017 om 16:48 uur een beving plaats met een grootte van 2.1.
Meer hierover kunt U lezen onder Beving van 2.1 op schaal van Richter bij 't Zandt

De Waddenvereniging reageert op het Ternaarder omgevingsproces met :
... Het mag niet zo zijn dat deze omstreden gaswinning wel door mag gaan als een lokale ondernemer door NAM gecompenseerd wordt voor mogelijke schade ....
Het volledige artikel kunt U lezen onder
Plannen nieuwe gaswinning Waddenzee zijn van (inter)nationaal belang

In het Friesch Dagblad van 9 december 2017 een artikel van Pieter Atsma met als titel Zandplaten WAD blijken wel degelijk snel te krimpen
Zaterdag 2 december 2017 :

Hierbij een pittige brief van de Waddenvereniging aan het college van Gedeputeerde Staten van Fryslân. Feste grun Dongeradiel is het van harte eens met de strekking van dit schrijven. U kunt de brief van 30 november 2017 inzien onder briefStatenFryslan.pdf


De burgemeester van Dongeradeel (foto) nodigt U uit voor de Startbijeenkomst Ternaarder gasveld. Tijd en plaats : Maandag 4 december 2017 19:30 uur in dorpshuis Tunawerth te Ternaard
De volledige uitnodiging vindt U hier.


Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân) is deskundige op het gebied van duurzame energie. In zijn column in het Friesch Dagblad van 17 november 2017 stelt hij dat " achtereenvolgende kabinetten telkens kiezen vóór de economie en het snelle gewin ". Het volledige artikel kunt U lezen onder Klimaatrechtspraak.

Ternaarder Henk Vellinga ondervond dat het krijgen van antwoorden van bijvoorbeeld instanties als het ministerie van Economische Zaken niet altijd even gemakkelijk gaat. Meer hierover in een bijdrage van Omrop Fryslân

De Raad van State heeft besluiten van minister Henk Kamp over de gaswinning in Groningen naar de prullenbak verwezen. Een gevolg van deze uitspraak zou kunnen zijn dat gaswinning in Groningen omlaag moet. Meer informatie hierover kunt U lezen onder Groningers blij na uitspraak gaswinning.
Mocht de Groningse verlaging inderdaad plaatsvinden dan zou het zomaar kunnen zijn dat er juist meer gas gewonnen gaat worden in Friesland (Dongeradeel) en Waddenzee.
Dinsdag 14 november 2017 :

... de Fugelpits, muziekvereniging Halleluja Anjum, dorpsbelang Anjum, goed nabuurschap, directeur NAM Karel Stigter, donatiecommissie, NAM-lobby ...
In een artikel in het NRC van 8 juni 2002 (15 jaar geleden !) kwamen bovenstaande zaken aan de orde. Mocht Uw interesse zijn gewekt dan kunt U de bijdrage van Jaco Alberts en Karel Berkhout lezen onder Het eigen gelijk van de NAM.

Lobbyisten van gasbedrijven claimen in Brussel dat gas een schone energiebron is in de overgangsperiode naar duurzame energie. Meer over dit onderwerp in het Friesch Dagblad van 1 november 2017. Zie artikel Gasindustrie stak honderd miljoen euro in EU-lobby.

Gaswinning heeft invloed op de waarde van onroerend goed. De compensatie van deze waardedaling blijft echter een twistpunt. Gaswinner NAM en Stichting Waardevermindering door Aardbevingen Groningen (WAG) stonden vorige week in de rechtszaal te Leeuwarden. Meer informatie kunt U lezen onder Gaswinner staat tegenover gedupeerden.

Vrijdag 10 november 2017 :

Zoals bekend wil de NAM in de gemeente Dongeradeel en Waddenzee meer gas oppompen. In verband hiermee gaat de NAM volgens onbevestigde berichten haar activiteiten in Anjum uitbreiden. Een voorlopig eerste stap in dit proces : het gasbehandelingsstation in de "Roskes" gaat permanent worden bemand.


De NAM is onderdeel van Shell. De topman van dit bedrijf (foto) heeft onlangs zichzelf een forse salarisverhoging toebedeeld. Meer over Chief Executive Officer Ben van Beurden kunt U lezen in het pittige artikel Waarom verdient deze man 61 procent loonsverhoging ?

" De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) mag in de komende 20 jaar 15 miljard kubieke meter extra gas winnen onder en rondom de Waddenzee "
Dit opmerkelijke bericht verscheen in de media zo rond 23 maart 2013. Opmerkelijk vanwege het feit dat de zware aardbeving rondom Huizinge (gemeente Loppersum, 3.6 op de schaal van Richter) een halfjaar daarvoor had plaatsgevonden. De regering en minister Kamp waren hiervan blijkbaar niet erg onder de indruk. Het volledige bericht vindt U hier.
Maandag 23 oktober 2017 :

Al jarenlang beinvloedt de NAM de publieke opinie door het verlenen van financiële steun. Buurt-, sport- of muziekvereniging doen nooit een vergeefs beroep op de gaswinner voor een geldelijke bijdrage. In Anjum is zelfs de realisatie van een dorpshuis voor een groot deel gefinancierd door de NAM.
Vooral ontwikkelingen in Groningen hebben ervoor gezorgd dat ook in de gemeente Dongeradeel de weerstand tegen bestaande en nieuwe gaswinning groeiende is. De voorgenomen gaswinning in Ternaard stuit op serieuze weerstand en het is nog maar zeer de vraag of winning op deze locatie doorgaat.
Het mag duidelijk zijn dat de NAM op z'n minst bezorgd is over een tegen hen kerende publieke opinie. Het in hoog tempo leegpompen van gasvelden onder de gemeente Dongeradeel en aangrenzende Waddenzee moet echter volgens de gaswinner koste wat het kost doorgaan. Om dit te bereiken en de groeiende kritiek te pareren is de NAM nu met een nieuw initiatief (of zo U wil nieuw toverwoord) gekomen : omgevingsmanagement.

De burgemeester van Dongeradeel heeft onlangs aangekondigd dat binnen afzienbare tijd over dit onderwerp een voorlichtingsbijeenkomst zal worden gehouden. Ter voorbereiding op deze bijeenkomst kunt U alvast het volgende inzien :
1 - een weinig toegankelijk document met als titel
Omgevingsproces Ternaard en
2 - een Persbericht van gemeente Dongeradeel, provincie en wetterskip
Vrijdag 13 oktober 2017 :

In een eerste persbericht werd gemeld dat met het nieuwe kabinet de gaswinning in Friesland drastisch aan banden zou worden gelegd. Een dag later werd dit echter (helaas) bijgesteld.
De heren woordvoerders Fokke Jansma van Vermilion (links) en Sape Jan Terpstra van de NAM (rechts) verwachten met de aanstaande coalitie geen nieuwe belemmeringen met betrekking tot gaswinning. Zie bericht : Provincie juicht te vroeg om gasbeperking
Dinsdag 3 oktober 2017 :

Vorige week werd bekendgemaakt dat een drietal gaswinbedrijven een 60 miljard kuub gasveld 20 km ten noorden van Schiermonnikoog willen exploiteren. Het bestuur van Schiermonnikoog heeft inmiddels een duidelijk nee laten horen. Zie bericht : Schier : geen gaswinning
Zoals bekend wordt het eiland ook nog belaagd door gaswinning aan haar zuidelijke kant. De velden Lauwersoog, Moddergat, Nes en Ternaard ( geheel of gedeeltelijk onder de Waddenzee ) liggen hemelsbreed misschien een kilometer van het eiland.
Voor de inwoners van Schiermonnikoog moet de houding van buurgemeente Dongeradeel zeer teleurstellend zijn. Dongeradeel neemt met betrekking tot gaswinning een merkwaardige houding aan : misschien niet helemaal voor gaswinning, maar zeker niet tegen.
Misschien is het een goede zaak dat een Dongeradeelse delegatie binnenkort het eiland gaat bezoeken. Ze kunnen zich dan laten informeren waarom Schiermonnikoog tegen gaswinning is. De argumenten van het eiland tegen gaswinning gelden volgens ons ook voor de gemeente Dongeradeel.
Maandag 18 september 2017 :

Sinds kort heeft stichting Feste grun Dongeradiel ook een facebook pagina.. Exacte vorm en inhoud van de pagina moet zich nog uitkristalliseren, maar het begin is er.

Afgelopen week verscheen een bericht in het Friesch Dagblad met de opmerkelijke titel Vooroverleg moet gaswinst meer in Ternaard houden.
De gemeente Dongeradeel neemt m.b.t. gaswinning al jarenlang een halfslachtige houding aan. Enerzijds ondertekent ze het Manifest van Friese overheden over gas- en zoutwinning, anderzijds heeft de gemeente haar uiterste best gedaan voor realisatie van een Shell/NAM kantoor in het centrum van Anjum.
Tussen de regels door blijkt uit bovengenoemd bericht dat de gemeente Dongeradeel de voorgenomen gaswinning bij Ternaard het liefst ziet doorgaan.
Voor alle duidelijkheid : Feste Grun Dongeradiel wil geen gaswinning bij Ternaard !
Maandag 11 september 2017 :

" De Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) wil meer communiceren met bewoners. Woordvoerder Henk Heeringa spreekt over omgevingsmanagement bij Ternaard ".

Bovenstaande en andere goodwill kwekende bewoordingen kunt U lezen in het artikel
Gedragscode : Kortere lijnen bij gaswinning in kleine velden.
Feste Grun Dongeradiel is niet overtuigd van de goede bedoelingen van de aardoliemaatschappij. Shell/NAM en overheid willen zo snel mogelijk het (nog) aanwezige gas onder onze gemeente en Waddenzee oppompen en verkopen. Voor hun is dat het enige wat telt.
Vrijdag 1 september 2017 :

Ook in het Algemeen Dagblad werd gememoreerd aan de door gaswinning veroorzaakte zware aardbeving van 5 jaar geleden. Zie artikel Hoe de waardevolle gasbel veranderde in The Dutch Disease.

In 2009 verscheen het rapport "Leven met zout water" geschreven door Ir. H.M.C. Satijn en Ir. J.M.J. Leenen. Dit schrijven geeft een goed inzicht in de problematiek rond verzilting. Onderstaande illustratie is overgenomen uit dit rapport. Hieruit blijkt maar weer eens dat ook in de gemeente Dongeradeel sprake is van een wankel evenwicht tussen zout en zoet water.
Het rapport kunt U inzien onder levenMetZoutWater.pdf


De Leeuwarder Courant meldde al in 1997 dat bodemdaling door gaswinning een versterkende en onomkeerbare invloed had op het verziltingsproces. Zie artikel Oppervlaktewater in deel Friesland verzilt
Zaterdag 19 augustus 2017 :

Vijf jaar geleden op 16 augustus 2012 om 22.31 uur vond op een diepte van 3 kilometer een aardbeving plaats bij het Groningse dorp Huizinge (ten oosten van Middelstum). De aardbeving had een geschatte magnitude van 3,6. Het Friesch Dagblad schonk deze week aandacht aan de krachtigste aardbeving die ooit gemeten is in de provincie Groningen.
Zie onder Publicatie -> Persberichten recent.
Dinsdag 8 augustus 2017 :

In verband met o.a. verzilting wil Wetterskip Fryslân geen gaswinning bij Pieterzijl.
Dit verrassende nieuws kunt U lezen onder Publicatie -> Persberichten recent.
De vraag dringt zich nu natuurlijk wel op waarom Wetterskip Fryslân wel instemde met gaswinning in b.v. Anjum, Nes, Moddergat en aangrenzende Waddenzee. Bodemdaling en verzilting spelen namelijk ook in dit gebied een grote rol.

Vanwege de publieke opinie legt de NAM tegenwoordig graag de nadruk op het eigen (Nederlandse) verbruik van gewonnen gas. Het woord (gas)export wordt zoveel mogelijk vermeden. In 1993 werd een ander verhaal verteld. Het net ontdekte Anjumer gasveld had een grootte van 20 miljard kubieke meter. Onomwonden werd toen gesteld dat deze gasvondst enkel voor export was bedoeld. Zie artikel in het Nieuwsblad van het Noorden : Nieuw gasveld levert staat 3 miljard op.

Alweer 4 jaar geleden (maart 2013) werd gemeld dat de NAM niets deed met de sterker dan verwachte bodemdaling. Zie artikel Friese gaswinning gaat door ondanks extreme bodemdaling

Door de bestuursrechter in te schakelen ( !!! ) mag het Canadese bedrijf Vermilion nu naar gas gaan zoeken in delen van Friesland. De bizarre situatie doet zich nu dus voor dat een buitenlandse multinational blijkbaar meer heeft in te brengen dan de Friese bevolking zelf.
Het bijbehorende persbericht kunt U lezen onder Rechter fluit gemeente terug in gaskwestie.

Mocht U meer willen weten over het uiterst commerciële Vermilion hierbij de link naar hun engelstalige website. De Nederlandstalige website van Vermilion vermeld o.a de prachtige volzin : " Onze bedrijfsvoering is dusdanig dat we voortdurend mensen en milieu boven winst stellen ... ".
Woensdag 26 juli 2017 :

Sybrand Frietema de Vries (Energiewerkplaats Fryslân) is deskundige op het gebied van duurzame energie. In een door hem geschreven column in het Friesch Dagblad van 21 juli 2017 vertelt hij het één en ander over de situatie in Denemarken .

Hierbij een tweetal berichten in de kranten van afgelopen week.
Inventarisatie Groningse bevingsschade begint (22 juli 2017) en
Groningers en NAM lijnrecht tegenover minister Kamp (14 juli 2017).
Woensdag 12 juli 2017 :

Hierbij een zeer lezenswaardig rapport geschreven door wetenschapsjournalist Rolf Schuttenhelm. Schuttenhelm is gespecialiseerd in klimaat- en aardwetenschappen.

Hierbij een verslag van de informatieavond 16 juni 2017 opgemaakt door Feste grun Dongeradiel.

In een recent debat beriep minister Henk Kamp zich op het (volstrekt achterhaalde) hand-aan-de-kraan-principe. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 6 juli 2017.

Op de onlangs gehouden (tweede) informatieavond van Feste grun Dongeradiel te Oosternijkerk gaf dhr. Peter van der Gaag een presentatie. Hierbij een samenvatting van zijn voordracht : presentatiePeterVanDerGaag16062017.pdf

In het Friesch Dagblad van 19 juni 2017 een interview met Manuel Sintubin, hoogleraar geologie aan de Katholieke Universiteit te Leuven.

Maandag 3 juli 2017 :

Plaatselijk belang Akkrum-Nes wil op grond van goede argumenten geen seismisch onderzoek rondom beide dorpen. De bezwaarschriftencommissie van Heerenveen weet echter wel raad met dit verzoek. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 23 juni 2017.

Feste Grun Dongeradiel bedankt hierbij alle aanwezigen voor getoonde belangstelling op de laatst gehouden informatieavond ( 16 juni 2017 ) te Oosternijkerk.
Stellingen en/of vragen die aan het publiek werden voorgelegd kunt U nog eens nalezen onder Publicatie -> Feste grun Dongeradiel

" Mocht er door gaswinning toch schade ontstaan aan gebouwen, dan zal dat zijn door aardbevingen. Voor aardbevingen bestaat geen commissie, geen onafhankelijke schadevaststelling, daarvoor bestaat helemaal niets " aldus Peter Ramautarsing ( raadslid D66 Heerenveen ) in de Leeuwarder Courant van 14 juni 2017

Hoogleraar Jan Rotmans vindt dat Friese bestuurders een gebrek aan leiderschap tonen. Zie artikel Oproep : kom in actie tegen gaswinning in het Friesch Dagblad van 3 juni 2017.

Maandag 12 juni 2017 :

Kleine velden, het vervolg ...

De dagen dat de NAM, Vermilion of een andere delfstofwinner vrij geruisloos een "klein" gasveld onder Friesland lokaliseerde en ging winnen, lijken definitief tot het verleden te behoren. De regels van Het Grote Gas spel zijn
Uitnodiging, raamposter en programma voor informatieavond gaswinning op vrijdagavond 16 juni 2017 te Oosternijkerk.
veranderd waarbij de laatste jaren het doen en laten van de gaswinner, mede door de ontwikkelingen in Groningen, onder een vergrootglas is komen te liggen.

Wat niet is veranderd is de rotsvaste overtuiging bij de NAM dat gaswinning een komvormige bodemdaling geeft die geen schade kan geven aan de bebouwing. Desalniettemin heeft de BDAF ( Bodemdalingscommissie Aardgaswinning Friesland) de afgelopen jaren toch tientallen keren schade aan huizen vastgesteld als gevolg van gaswinning. Tevens zijn door de veranderingen in de bodem echter wel miljoenen nodig om de waterhuishouding in orde te houden.

De interesse bij de NAM voor N.O.Friesland neemt toe. De kleine velden hebben nog genoeg te bieden waar de kraan in Groningen verder dicht moet. De op stapel staande nieuwe winning bij Ternaard (lees Waddenzee) valt onder de nieuwe vergunningsregeling waardoor het bedrijf een aanzienlijk deel van de opbrengsten terug moet laten vloeien naar de regio. Met verschillende lokale partijen is het zoeken naar de gulden middenweg, mocht Economische zaken groen licht geven voor deze winning. Dat het zover zal komen valt echter nog te betwijfelen gezien de steeds groter wordende tegenstand in de regio.

Onlangs heeft de SODM (Staatstoezicht op de mijnen) de NAM gesommeerd met de juiste gegevens over de bodemdaling in het Amelanderveld te komen. Bij sommige velden blijkt de bodem zich niet volgens de prognoses van de NAM te gedragen. Welke verrassingen heeft de aangeboorde N.O. Friese bodem in petto?

Onafhankelijk geoloog Peter van der Gaag is door stichting Feste Grun uitgenodigd om een lezing te houden over de effecten van mijnbouw in onze regio.

Hierbij nodigen we U uit voor de infoavond op vrijdag 16 juni te Oosternijkerk.
Vanaf 19:00 uur staat de koffie klaar in Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22.
Opgave kan via festegrundongeradiel@gmail.com maar ook zonder aanmelding bent U natuurlijk van harte welkom.

Bestuur stichting Feste Grun Dongeradiel

Maandag 5 juni 2017 :

Tegen gaswinning zijn maar toch toestemming verlenen aan energiebedrijf Vermilion om naar gas te gaan zoeken. In het Friesch Dagblad van 1 juni 2017 probeert wethouder Gea Akkerman (CDA) van de gemeente Súdwest-Fryslân haar ( in onze ogen naïeve ) standpunt uit te leggen. Zie onder Instemming is het beste bij gasboring.

In de Leeuwarder Courant van 27 mei 2017 schrijft oud NAM medewerker Adriaan Houtenbos een zeer verhelderend artikel met als titel Derde kans NAM wekt wantrouwen.

Afgelopen zaterdag vond er een aardbeving plaats bij Slochteren. De beving had een kracht van 2.6 op de schaal van Richter. Zie artikel in het Friesch Dagblad van 29 mei 2017.

Smallingerland heeft met een truc een gat in het bestemmingsplan gedicht waarmee gaswinningsbedrijven in de gemeente zouden kunnen boren.
Zie artikel in de Leeuwarder Courant van 19 mei 2017

Dinsdag 23 mei 2017 :

Op 12 mei 2017 schreef Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) een niet bepaald vriendelijke brief naar de NAM. Deze brief is mede opgesteld naar aanleiding van het (gewijzigde )winningsplan Anjum van 2011.
In het Friesch Dagblad een verslag hierover. Zie artikel NAM krijgt weer extra tijd door studie

Hierbij alvast de aankondiging dat Feste grun Dongeradiel een tweede informatieavond organiseert. Deze voor iedereen toegankelijke bijeenkomst zal plaatsvinden op vrijdag 16 juni te Oosternijkerk. Nadere informatie zal volgen.

Ternaard foar de Wyn nodigt U uit een brief te sturen naar VN-organisatie UNESCO.
Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Maandag 15 mei 2017 :

Het Friesch Dagblad meldde op 1 april 2017 dat de NAM niet meer betrokken is bij de afhandeling van bevingsschade. Zie artikel onder Publicatie -> Persberichten recent

Ternaard foar de Wyn stelt dat gelijkwaardige communicatie met de NAM zo goed als onmogelijk is. In een aan het gaswinningsbedrijf gestuurde brief wordt het één en ander uitgelegd. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Ook de Waddenvereniging is van mening dat het door de NAM bejubelde "hand-aan-de-kraan-principe" niet werkt. Zie Friesch Dagblad artikel van 5 mei 2017 Gaswinning risico voor Waddengebied

Wat betreft de zoutwinning moet de daling van de wadplaten precies worden bijgehouden. Zie Friesch Dagblad artikel Frisia moet effect zoutwinning scherp controleren
Maandag 1 mei 2017 :

In Shell World Magazine van maart 2017 verscheen het volgende artikel :
Blik van buiten

In Anjum, een mooi plaatsje met zo'n duizend inwoners in Noordoost-Friesland, is de start gemaakt met de bouw van een Multifunctionele Accomodatie (MFA). "Al tien jaar waren we bezig met het vormgeven van een nieuwe MFA, maar we kwamen er niet uit. Tot NAM langskwam met het verzoek een kantoor te mogen bouwen in ons dorp. Toen viel alles opeens samen."

Tekst Ageda Venema     Beeld John Welling

Sjouke Faber, voorzitter MFA Stichting dorpshuis De Dobbe is blij dat de MFA er nu eindelijk gaat komen. De accomodatie verrijst midden in het dorp, naast de kerkzaal. Op deze plek stonden voorheen andere gebouwen van de kerk. Faber : " In 2008 wilde de kerk de gebouwen privatiseren en vroeg ons er een bestemming aan te geven. We hebben van alles geprobeerd, maar kregen het niet rond. Ondertussen verpauperden de gebouwen."

NAM wint en behandelt sinds 1997 aardgas aan de Raskes op locatie Anjum. Om de gaswinning voor de kleine velden in de regio te coordineren zocht NAM een kantoorlocatie aan de rand van het dorp. Faber : "Toen we dat hoorden, vroegen we NAM direct of ze misschien interesse hadden in een kantoor midden in het dorp. Dat hadden ze wel. Samen met een architect onderzochten we de mogelijkheden. Zo kwamen we op het idee het oude dorpsgezicht in ere te herstellen, door enkele gebouwen te slopen en daarvoor in de plaats een schuur te bouwen, die dezelfde vorm heeft als de schuur die hier vroeger heeft gestaan, voor de komst van de kerkgebouwen. Dit wordt het kantoor van NAM. Ernaast staat de kerkzaal en in de andere gebouwen komt onder meer een huisartsenpraktijk, kinderopvang, een thuiszorgkantoor en het dorpshuis. Onderling kunnen de bewoners van de panden gebruik maken van elkaars faciliteiten. De MFA krijgt een centrumfunctie voor de regio."

Faber is trots op het resultaat : "Mede door de samenwerking met NAM en de Stichting Dorpshuis kunnen we nu een groot deel van de dorpskern vernieuwen en opnieuw inrichten, een 'boppeslag' waar we als dorp trots op zijn".

"Boppeslag is een term uit de kaatssport. Het gaat om het terugkaatsen van de opgeslagen bal over de tegenpartij heen. Dit levert punten op."

Commentaar redaktie :
Een handjevol bestuursleden van Stichting MFA hebben enkel vanwege financiële redenen de NAM binnengehaald in Anjum. Zij kregen hierbij de warme steun van Dongeradeelse bestuurders.
Discussie of inspraak is op geen enkele wijze mogelijk geweest. Van de één op de andere dag werden de Anjumers voor een voldongen feit geplaatst.
Veelzeggend was een door de stichting georganiseerde vergadering, waarbij aan aanwezige NAM functionarissen geen (kritische) vragen over bodemdaling mochten worden gesteld.

Zaterdag 29 april 2017 :

Op 19 april had Ternaard foar de Wyn een pittig gesprek met de NAM. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Een week later op 26 april had deze groepering een onderhoud met het dorpsbelang van Wierum. Dit bericht vindt U ook onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

Vanwege het toenemende aantal aardbevingen in het groningse Loppersum wordt de gaswinning met 10 procent verlaagd. Zie Friesch Dagblad artikel Kamp verlaagt gaswinning met 10 procent
Zaterdag 15 april 2017 :

Hierbij de reportage "Onder het maaiveld" van Brandpunt welke werd uitgezonden op 11 april 2017.

Naar aanleiding van deze uitzending werden er vragen gesteld aan het ministerie van economische zaken. Het antwoord van dhr. Henk Kamp kunt U inzien onder vragenBrandpunt11042017.pdf.

Woensdag 12 april 2017 :

Groep "Ternaard foar de Wyn" verspreid haar standpunten inzake gaswinning door middel van posters, spandoeken en stellingen. Zie onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard

De NAM wil gaan fracken bij Pieterzijl. Uiteraard ook nu weer vertelt de NAM dat de burger zich absoluut geen zorgen hoeft te maken.
U kunt dit artikel lezen onder NAM wil fracking toepassen bij winning Pieterzijl

Op een goed bezochte vergadering van dorpsbelang Anjum hield Douwe Anema (met assistentie van Piter Falkena en Cees van der Ley) vrijdagavond 31 maart 2017 namens Feste Grun Dongeradiel een voordracht inzake de gaswinning in de gemeente Dongeradeel. Hun bijdrage over de gevolgen van gaswinning in deze regio werd door de aanwezigen zeer op prijs gesteld.
Zaterdag 1 april 2017 :

In het Friesch Dagblad van maandag 27 maart 2017 wordt vermeld dat
" In 10 Friese gasvelden gas wordt geproduceerd terwijl de inspraak nog loopt "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

De hoeveelheden gas die (in rap tempo) uit de Noordoost Friese bodem worden gehaald kunt U inzien onder Publicatie -> Produktiecijfers gasvelden.

Dinsdag 28 maart 2017 :

In het Friesch Dagblad van maandag 20 maart 2017 verscheen het volgende artikel :
" Groeiend verzet Ternaard tegen gasboringen "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

Naar aanleiding van de recente gebeurtenissen in Ternaard is er namens de Waddenvereniging en Feste Grun Dongeradiel een oproep gedaan aan de Shell.
De betreffende brief kunt U hier (oproepShell20032017.pdf) lezen.

Meer informatie over Ternaard kunt U o.a. vinden onder Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard.
Zaterdag 18 maart 2017
Van onze lokale correspondent
NAM kantoor in Anjum
Anjum | Afgelopen maandag werd op het terrein van de voormalig Gereformeerde Kerk begonnen met de bouw van een MFA en een NAM kantoor. Het betreft hier een samenwerkingsverband tussen Stichting MFA, gemeente Dongeradeel en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM). Zonder medeweten van de Anjumer bevolking, had de NAM al eerder van genoemde stichting een deel van de bouwgrond gekocht. Hiermee was een bedrag gemoeid van 223.218 Euro.


"Astronauten" Elke Rettberg, Sjouke Faber en
Pytsje de Graaf houden een paal vast.
Bij niet alle omstanders was overigens duidelijk waarom bij de plechtigheid NAM manager Elke Rettberg, MFA voorman Sjouke Faber en wethouder Pytsje de Graaf (FNP) zich presenteerden in enigszins op de lachspieren werkende kledij.

Een Anjumer inwoner en toeschouwer wist echter met grote stelligheid te vertellen dat
" de ruimtevaartachtige pakken van het drietal moesten worden gezien als een signaal naar de toekomst dat de NAM ooit gas wil winnen op de maan of misschien zelfs op Mars".
"Het mijnbouwbedrijf heeft goede hoop dat op deze locaties minder weerstand zal zijn tegen gaswinning ..." aldus de Anjumer.

Een NAM woordvoerder die in de buurt stond wees de Anjumer echter onmiddellijk terecht. Enigszins geirriteerd en met stemverheffing vertelde hij dat de kledij alles had te maken met veiligheid.
Hij verklaarde : " Onder Anjum hebben wij inmiddels bijna 30 miljard kuub gas weggehaald. U zult begrijpen dat hiermee de mogelijkheid op verzakkingen of aardbevingen aanzienlijk is. De kans dat we hier met z'n allen de volgende 15 seconden acuut in een "sink-hole" verdwijnen acht ik op minimaal 63 procent. Wij hebben hier daarom vandaag geen enkel risico willen nemen en besloten tot het gebruik van Europees goedgekeurde veiligheidskleding ..."
en dan streng kijkend : "Ik constateer overigens ook dat mevrouw rechts de veiligheidsjas nonchalant open heeft hangen en .... bij die meneer in het midden is duidelijk zichtbaar dat de jas de veiligheidslaarzen niet overlapt en ... de bovenste knoopjes zitten ook niet dicht. Deze aspecten zijn overduidelijk in strijd met onze veiligheidsnormen. Het drietal zal na de plechtigheid hierover zeker worden aangesproken ..."
En dan emotioneel heftig : "Snappen ze dan niet dat het hier levensgevaarlijk is"

Dinsdag 14 maart 2017 :

PvdA prominenten en directeur Waddenvereniging op bezoek

TERNAARD - Maandagmiddag bezocht kandidaat kamerlid Christa Oosterbaan (PvdA) van Terschelling samen met directeur Arjan Berkhuysen van de Waddenvereniging Ternaard. Ook waren een aantal lokale prominenten van de regionale PvdA afdelingen aanwezig. Tevens waren vertegenwoordigers van "Feste Grun Dongeradiel" en dorpsbelang Ternaard aanwezig. En niet te vergeten een aantal verontruste inwoners van Ternaard.

Gesproken werd over de door de NAM voorgenomen gasboring welke in 2019 moet plaatsvinden. Partijen vinden dit onacceptabel en willen zich tot het uiterste inspannen om de geplande booractiviteiten te voorkomen. Afgesproken werd om nader te bekijken hoe een en ander politiek en juridisch kan worden aangepakt. Mogelijk zal er een werkgroep in Ternaard worden opgericht welke zich, samen met ervaringsdeskundigen, zal bezighouden met de ins en outs van deze materie.

Foto : Het gezelschap bij de boorlocatie aan de rand van het dorp.
Vrijdag 10 maart 2017 :

Ondanks weinig of geen draagvlak onder de (lokale) bevolking wil de NAM (en overheid) gas gaan boren bij Ternaard. Verbazingwekkend genoeg kwam de NAM tien jaar geleden met een heel ander standpunt in de publiciteit.
Zie artikel NAM trekt zich terug uit gasvelden

Zaterdag 4 maart 2017 :

Oud NAM woordvoerder Frank Duut liet er in 1993 geen twijfel over bestaan wat de plannen waren m.b.t. de gaswinning in Noordoost Friesland.
Zie onder NAM steekt ƒ 100 miljoen in gas Anjum

In de Leeuwarder Courant van 11 april 1995 sprak diezelfde Frank Duut m.b.t. de bodemdaling in Anjum over " cijfers met een zeer hoge mate van betrouwbaarheid ".
Zie onder Bodem Anjum zakt hooguit decimeter
Dinsdag 28 februari 2017 :

De overheid heeft een aantal documenten gepubliceerd m.b.t. de voorgenomen gaswinning onder en rondom Ternaard.
Op donderdagavond 9 maart 2017 gaat er een infoavond plaatsvinden in Ternaard met betrekking tot de gaswinning.

Meer informatie over bovenstaande kunt U vinden onder
Lopende zaken -> Gaswinning Ternaard en Feste grun dongeradiel -> Agenda.
Woensdag 22 februari 2017 :

In 1997 gaf Adriaan Houtenbos aan dat hij bedenkingen had over de bodemdalingscijfers afkomstig van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM).
In de Leeuwarder courant van 11 december 2007 werd hiervan melding gemaakt.
Zie onder Houtenbos verbijsterd over dalingscijfers

Woensdag 15 februari 2017 :

Twintig jaar geleden kreeg de gemeente Dongeradeel van de NAM een vergoeding van
bijna ƒ 900.000 gulden. In de Leeuwarder courant van 15 november 1997 werd hiervan melding gemaakt.
Zie onder Dongeradeel krijgt van NAM negen ton

Maandag 13 februari 2017 :

In het Friesch Dagblad van afgelopen zaterdag 11 februari 2017 verscheen het volgende artikel :
" Actie tegen beoogde gaswinning bij Ternaard "
U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

Zaterdag 4 februari 2017 :

In het Friesch Dagblad van 3 februari 2017 stond een artikel met als kop
" Minister : forse bodemdaling Waddenzee was meetfout "

U kunt dit artikel lezen onder Publicatie -> Persberichten recent

De betreffende brief van minister Kamp aan de Tweede Kamer kunt U hier lezen.
Woensdag 25 januari 2017 :

Stichting Feste Grun Dongeradiel ontving recentelijk het volgende schrijven :
NAM Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Datum 12 januari 2017
Aan de bewoners van dit pand,

Beste buren,

Het nieuwe jaar 2017 is alweer een aantal dagen oud. Maar toch willen we U nog graag een heel mooi en gezond 2017 toewensen.

Bij deze wens voegen wij dit jaar een kleine attentie.

Waarom vraagt u zich wellicht af ? Gewoon omdat het kan en wij u als buren van onze locatie willen bedanken voor uw gastvrijheid, ook al ondervindt u wellicht af en toe overlast van ons.

Wij vinden het fijn dat wij gewoon ons werk kunnen en mogen doen.

Met vriendelijke groet,
Medewerkers van locatie Anjum.
Maandag 2 januari 2017 :Zonder enige vorm van inspraak heeft Stichting MFA De Dobbe (Multi Functionele Accomodatie) de door de Anjumer kerkgemeenschap geschonken grond in het centrum van het dorp doorverkocht aan Shell/NAM.
In verband met toenemende gaswinning in de gemeente Dongeradeel gaat de multinational in Anjum nu een kantoor bouwen. Er wordt triomfantelijk gesproken over een "boppeslach".
Getuige het spandoek denken niet alle Anjumers er zo over.
Vrijdag 23 december 2016 :

Feste grun Dongeradiel wenst iedereen
gezegende kerstdagen
en een voorspoedig 2017.

Hierbij een verslag van de op 25 november gehouden informatieavond van Feste grun Dongeradiel : verslagFGD(25112016)versie3.pdf

In het NRC van 6 december 2016 stond een artikel van Arjen Schreuder.
Zie onder Publicatie -> Persberichten recent
Vrijdag 16 december 2016 :

Op de onlangs gehouden (eerste) informatieavond van Feste grun Dongeradiel te Oosternijkerk gaf de heer Auke Barnhoorn een presentatie m.b.t. zijn vakgebied. Hierbij een samenvatting van zijn voordracht : presentatieAukeBarnhoorn25112016.pdf

Namens de waddenvereniging voerde Ellen Kuipers het woord. Hierbij ook een samenvatting van haar bijdrage : presentatieEllenKuipers25112016.pdf

Vrijdag 2 december 2016 :

In het "Nieuwsblad Noordoost-Friesland" van 29 november 2016 verscheen een artikel over onvoorziene snellere daling van de bodem. (zie Publicatie -> Persberichten recent)
Donderdag 10 november 2016 :

Gaswinning: feiten en risico's
Uitnodiging voor informatieavond met onafhankelijke sprekers


Feste Grun Dongeradiel nodigt u uit voor haar eerste informatieavond "Gaswinning : feiten en risico's", op vrijdag 25 november a.s. Het is een informatieavond met (onafhankelijke) sprekers over gaswinning en veiligheid voor mens en milieu. De avond start om 19.30 uur in het Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk.

Dorpsbelangen en B&W zijn uitgenodigd. Tevens zijn alle inwoners van de regio van harte welkom.

De recent opgerichte stichting Feste Grun Dongeradiel maakt zich sterk voor het behoud van kwaliteit van onze geliefde woon- en werkomgeving. De leden, afkomstig uit de regio, houden samen met onafhankelijke experts beweringen over en gevolgen van de gasboringen, gaswinning en sanering van de gasvelden kritisch tegen het licht. De aandacht gaat uit naar o.a. schade aan huizen t.g.v. zetting veroorzaakt door grondwaterpeilverandering. Bovendien is er een potentieel risico voor de agrarische activiteiten en de drinkwatervoorziening doordat er verzilting optreedt van de bodem.

Er lijkt onvoldoende onafhankelijk onderzoek gedaan te worden naar de veiligheidsgaranties van mens en milieu in deze winningsgebieden.

Tevens is de stichting van mening (net als de gemeente Dongeradiel) dat een substantieel deel van de opbrengsten ten gunste moet komen aan de ontwikkeling van onze regio. Veel meer in elk geval dan het ene procentje, waarmee "onze buren" in Groningen tot dusver zijn afgescheept. Mocht u relevante kennis hebben en deze willen delen met de Stichting Feste Grun Dongeradiel dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen via festegrundongeradiel@gmail.com

Wij vragen u zich via de mail op te geven want wij willen graag weten op hoeveel belangstelling wij kunnen rekenen.

Opgave via festegrundongeradiel@gmail.com
Datum : Vrijdag 25 november 2016, inloop vanaf 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Locatie : Dorpshuis de Terp, Doktersfiif 22 te Oosternijkerk

Deze uitnodiging in pdf formaat : gaswinningInfoavond25112016.pdf